تربیت اسلامی, دوره (5), شماره (11), سال (2011-3) , صفحات (135-164)

عنوان : ( نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه یک الگوی احتمالی - آماری برای جامعه آماری )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , سید جمال الدین موسوی , حسین باغگلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نگرش دانشجویان به موضوع شهادت (در چهار مقوله نگرش به مفهوم شهادت، دفاع مقدس،‌ شهادت طلبی و الگوپذیری از شهیدان) و عوامل موثر در نگرش به شهادت و همچنین قدرت پیش بینی هر یک از این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد در نیمسال دوم تحصیلی 88-1387 بوده است. نمونه آماری، تعداد 801 نفر (285 پسر و 516 دختر) از دانشجویان مذکور است که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. برای سنجش نگرش دانشجویان به ابعاد شهادت از یک مقیاس محقق ساخته استفاده شد. پایایی این پرسش نامه از دو روش تکرار در طی زمان و محاسبه آلفای کرونباخ (92/0) مورد تایید قرار گرفت. یافته های مربوط به چهار مولفه مورد پژوهش؛ نشان می دهد که دانشجویان بطور معنی داری به سمت موافق طیف، تمایل دارند، اما دانشجویان در سه حوزه شهادت طلبی، نگاه به دفاع مقدس و الگوپذیری از شهدا به سطح مطلوب (موافقت) نرسیده اند. تحلیل رگرسیون چند متغییره نشان می دهد که از بین عوامل مورد بررسی تنها هویت دینی و هویت ملی قادر به پیش بینی نگرش افراد به شهادت هستند؛ در این زمینه هویت دینی از قدرت پیش بینی بیشتری (43%) نسبت به هویت ملی (12%) برخوردار است.

کلمات کلیدی

دانشگاه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023200,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and سید جمال الدین موسوی and باغگلی, حسین},
title = {نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه یک الگوی احتمالی - آماری برای جامعه آماری},
journal = {تربیت اسلامی},
year = {2011},
volume = {5},
number = {11},
month = {March},
issn = {1735-4536},
pages = {135--164},
numpages = {29},
keywords = {دانشگاه فردوسی مشهد،نگرش،شهادت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه یک الگوی احتمالی - آماری برای جامعه آماری
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A سید جمال الدین موسوی
%A باغگلی, حسین
%J تربیت اسلامی
%@ 1735-4536
%D 2011

[Download]