پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (219-240)

عنوان : ( مقایس کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازنمون دانش (طراحی و ساخت نمونه هستی شماسی اصفا) )

نویسندگان: اعظم صنعت جو , اکرم فتحیان دستگردی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارآمدی قابلیت های هستی شناسی در مقایسه با اصطلاحنامه در ساختار سنتی آن است. هستی شناسی ها نوعی از ابزارهای معنایی هستند که به دلیل کاستی های ساختار اصطلاحنامه ها در بازنمون دانش حوزه موضوعی از طریق نمایش مفاهیم و روابط میان آن ها در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی به کار گرفته شده اند. پژوهش حاضر به منظور ارائه مدلی از هستی شناسی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی و با هدف گسترش این ابزار به عنوان ابزار معنایی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم حوزه با روش تحلیل حوزه، به ساخت نمونه اولیه ای از هستی شناسی در حوزه «نمایه سازی» با عنوان ASFAOnt در نرم افزار Protégé 3.4.4 پرداخته است. هستی‌شناسی طراحی شده، حاصل تبدیل مفاهیم مربوط به حوزه «نمایه‌سازی» در اصطلاحنامه اصفا به هستی شناسی است. به منظور ارزیابی کارآمدی ساختار هستی شناسی طراحی شده با روش تحلیل حوزه در بازنمون دانش، در یک مطالعه «کاربردپذیری» به سنجش هستی‌شناسی در مقایسه با اصطلاحنامه پرداخته شد. پژوهش از نوع کاربردی است و ابزارهای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ساختار یافته با روش انتومتریک، روش بلند فکر کردن در حین جستجو و مصاحبه پس از انجام جستجو است. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان کارآمدی هستی‌شناسی در بازنمون دانش، از کارآمدی اصطلاحنامه اصفا بیشتر است. همچنین با رویکرد تحلیل حوزه می‌توان ابزارهای معنایی کارآمدتری در بازنمون دانش حوزه‌های موضوعی در مقایسه با ابزارهای سنتی نظیر اصطلاحنامه‌ها طراحی نمود.

کلمات کلیدی

, هستی شناسی, اصطلاحنامه, بازنمون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023857,
author = {صنعت جو, اعظم and فتحیان دستگردی, اکرم},
title = {مقایس کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازنمون دانش (طراحی و ساخت نمونه هستی شماسی اصفا)},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-6344},
pages = {219--240},
numpages = {21},
keywords = {هستی شناسی- اصطلاحنامه- بازنمون دانش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایس کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازنمون دانش (طراحی و ساخت نمونه هستی شماسی اصفا)
%A صنعت جو, اعظم
%A فتحیان دستگردی, اکرم
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2011

[Download]