فناوری آموزش, Volume (3), No (2), Year (2008-12) , Pages (137-146)

Title : ( ارزیابی شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبعدی و غیر قابل تراکم با تفاضل محدود فشرده )

محمد جواد مغربی , مجید فیض آبادی فراهانی دانشجو , احد ضرغامی دانشجو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

معادله بیبعد شده ناویر- استوکس در فرم چرخشی، برای جریان لایه مرزی دو بعدی صفحهای، به روش مستقیم عددی حل شده است. با در نظر گرفتن پروفیل سرعت در ورودی دامنه محاسباتی، از ضخامت لایه مرزی به عنوان طول مشخصه و از سرعت یکنواخت محیط به عنوان سرعت مشخصه به منظور بی بعد سازی استفاده شده است. معادلات دیفرانسیل حاکم با استفاده از روش اختلاف محدود فشرده در جهات اصلی جریان و عمود بر جریان گسسته شده اند. از یک نگاشت جبری برای تبدیل دامنه فیزیکی به دامنه محاسباتی استفاده شده است. جهت توسعه محاسبات در دامنه زمان از روش رانج کوتای فشرده مرتبه سوم استفاده شده است. شرط مرزی خروجی با استفاده از مدل انتقالی تعیین شده است. نتایج شبیه سازی این نوع جریان، با حل بلازیوس مقایسه شده، که صحت کد را نشان میدهد. در این مطالعه مشخصههای جریان لایه مرزی آرام نیز جهت ارزیابی صحت کد، امتحان و با تقسیم کردن طولها و سرعتها به ترتیب با ضخامت لایه مرزی و سرعت یکنواخت محیط، پروفیلها و کانتورهای سرعت و گردابه در دستگاه مختصات بی بعد رسم و خود تشابهی در آنها مشاهده شده است.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی مستقیم عددی, جریان لایه مرزی, تفاضلات محدود فشرده, معادلات ناویر- استوکس, خود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023974,
author = {مغربی, محمد جواد and مجید فیض آبادی فراهانی دانشجو and احد ضرغامی دانشجو},
title = {ارزیابی شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبعدی و غیر قابل تراکم با تفاضل محدود فشرده},
journal = {فناوری آموزش},
year = {2008},
volume = {3},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-0441},
pages = {137--146},
numpages = {9},
keywords = {شبیه سازی مستقیم عددی، جریان لایه مرزی، تفاضلات محدود فشرده، معادلات ناویر- استوکس، خود تشابهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبعدی و غیر قابل تراکم با تفاضل محدود فشرده
%A مغربی, محمد جواد
%A مجید فیض آبادی فراهانی دانشجو
%A احد ضرغامی دانشجو
%J فناوری آموزش
%@ 2008-0441
%D 2008

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر