ورزش و علوم زیست حرکتی, دوره (1), شماره (3), سال (2010-8) , صفحات (21-27)

عنوان : ( اثر 6 هفته تمرینات کشتی و دایره ای مبتنی بر فنون کشتی بر ترکیب بدن، توان هوازی و نیم رخ چربی خون کشتی گیران تمرین کرده خراسانی )

نویسندگان: امین رشیدلمیر , امیر رشیدلمیر , عباس قنبری نیاکی , نسرین پوریموت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:تحقیقات کم انجام شده بر روی کشتی گیران نشان دهنده عدم توجه کافی به آمادگی هوازی و افزایش عوامل خطرزای قلبی در ورزشکاران رشته های توانی می باشد.هدف:هدف تحقیق حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرینات دایره ای مبتنی بر فنون کشتی بر ترکیب بدن، توان هوازی و نیم رخ چربی خون کشتی گیران تمرین کرده خراسانی بود. روش شناسی:از جامعه آماری کشتی گیران تمرین کرده خراسانی پس از فراخوان ،تعداد 15 نفر بطور تصادفی انتخاب شدند و به مدت 6 هفته در پروتکل تمرینی شرکت کردند. 48 ساعت قبل از اولین و بعد از آخرین جلسه تمرینی،درصد چربی بدن آزمودنیها با روش 3 نقطه ای اندازه گیری و نمونه گیری خونی به عمل آمد . یافته ها:نتایج نشان دهنده افزایش معنی دار توان هوازی (p<0.05)، کاهش معنی دار (p<0.05)درصد چربی بدن کشتی گیران و مقادیر کلسترول(TC) و عدم تغییر معنی دار تری گلیسیرید (HDL,LDL,(TG بود. بحث و نتیجه گیری:نتایج بیانگر لزوم افزایش تمرینات هوازی در تمرینات کشتی گیران بود.

کلمات کلیدی

, درصد چربی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024073,
author = {امین رشیدلمیر and رشیدلمیر, امیر and عباس قنبری نیاکی and نسرین پوریموت},
title = {اثر 6 هفته تمرینات کشتی و دایره ای مبتنی بر فنون کشتی بر ترکیب بدن، توان هوازی و نیم رخ چربی خون کشتی گیران تمرین کرده خراسانی},
journal = {ورزش و علوم زیست حرکتی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {3},
month = {August},
issn = {2228-723x},
pages = {21--27},
numpages = {6},
keywords = {درصد چربی ، کلسترول،HDL;LDL;TG.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر 6 هفته تمرینات کشتی و دایره ای مبتنی بر فنون کشتی بر ترکیب بدن، توان هوازی و نیم رخ چربی خون کشتی گیران تمرین کرده خراسانی
%A امین رشیدلمیر
%A رشیدلمیر, امیر
%A عباس قنبری نیاکی
%A نسرین پوریموت
%J ورزش و علوم زیست حرکتی
%@ 2228-723x
%D 2010

[Download]