علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (22), شماره (2), سال (2011-11) , صفحات (95-116)

عنوان : ( بررسی پایداری پدیده Shimmy در ارابه فرود هواپیما )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , مصطفی طوفانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Shimmyپدیده ی ارتعاشی خودبرانگیخته ای می باشد؛ که برای تحلیل آن تاکنون مدل های گوناگونی ارائه گردیده است. در این مقاله از مدلی غیرخطی برای بیان رفتار این پدیده استفاده می شود. مدل، ابتدا خطی سازی شده، با تشکیل فضای حالت و محاسبه مقادیر ویژه ماتریس ضرائب، پایداری سیستم با معیار روث-هورویتس بررسی می گردد. آنگاه مرزهای پایداری در فضای پارامتری تعیین، و بر تاثیر پارامترها در پایداری بحث می شود. در انتها مدل غیرخطی با نرم افزار، حل عددی شده، با تعیین نوع پایداری، نتایج حاصل از خطی سازی بررسی و تائید شده است. نتایج نشان می دهند که خطی سازی در ارائه دیدی کلی از چگونگی رفتار پدیده و تحلیل پایداری آن مفید می باشد. اما جهت تعیین وضعیت دقیق سیستم در هر حالت می بایست از حل عددی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, shimmy, پایداری, مقادیر ویژه, مدل سازی غیرخطی, چرخه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024939,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and طوفانی, مصطفی},
title = {بررسی پایداری پدیده Shimmy در ارابه فرود هواپیما},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2011},
volume = {22},
number = {2},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۸X},
pages = {95--116},
numpages = {21},
keywords = {shimmy، پایداری، مقادیر ویژه، مدل سازی غیرخطی، چرخه حدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پایداری پدیده Shimmy در ارابه فرود هواپیما
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A طوفانی, مصطفی
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ ۲۰۰۸-۹۱۸X
%D 2011

[Download]