مطالعات تاریخ اسلام, دوره (3), شماره (8), سال (2011-6) , صفحات (125-144)

عنوان : ( سنت حلف و کارکردهای آن در عصر جاهلی )

نویسندگان: علی ناظمیان فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جامعه ی عرب در روزگاران پیش از اسلام به حیث ماهیت قبیله ای و نابرخورداری از حاکمیت سیاسی و نظم مدنی،متأثر از سنت هایی بود که روابط درونی و بیرونی قبیله را تنظیم می کرد.سطح متفاوت قدرت و اقتدار قبایل عدیده ی جزیرة العرب در روزگار جاهلی و زندگی مشحون از جنگ و ستیزی که طبیعت خشن عربستان بر ساکنان خود تحمیل می کرد و سنت و آدابی که جامعه ی قبیله ای عرب با خود داشت زمینه را برای افزایش بحران های اجتماعی هموار می کرد. پرسش اساسی که این مقاله حول محور آن سامان یافته،این است که در چنین شرایطی جامعه ی قبیله ای عرب،چه راهبردی را در مهار و یا فرو کاستن بحران اتخاذ می کرد؟یافته های این نوشتار بر این مفروض مبتنی است که جامعه ی قبیله ای عرب در نبود نظم و حاکمیت سیاسی متمرکز- که بتواند با سازوکارهای خویش به تنظیم و تعدیل مناسبات اجتماعی بپردازد- به اندیشه ی پی افکندن سنتی روی آورد که از آن به عنوان حلف یاد شده است. در این نوشتار سعی بر آن است تا با تکیه بر داده های تاریخی، به تبیین حلف و مکانیزم انعقاد گونه های مختلف آن و نیز کارکردهای ویژه ای که در جامعه ی عرب جاهلی از آن برخوردار بوده است،پرداخته شود.

کلمات کلیدی

, حلف, قبیله, حلف التوارث, عصر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025239,
author = {ناظمیان فرد, علی},
title = {سنت حلف و کارکردهای آن در عصر جاهلی},
journal = {مطالعات تاریخ اسلام},
year = {2011},
volume = {3},
number = {8},
month = {June},
issn = {2228-6713},
pages = {125--144},
numpages = {19},
keywords = {حلف،قبیله،حلف التوارث،عصر جاهلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنت حلف و کارکردهای آن در عصر جاهلی
%A ناظمیان فرد, علی
%J مطالعات تاریخ اسلام
%@ 2228-6713
%D 2011

[Download]