Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی, ( ISI ), دوره (46), شماره (3), سال (2010-9) , صفحات (249-262)

عنوان : ( شناسایی و تعیین برخی خصوصیات مولکولی ویروئیدهای مو در استان فارس )

نویسندگان: محمد زکی عقل , کرامت اله ایزدپناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین ویروئیدهای مو در فارس نمونه برداری از تاکهای دارای علائم مختلف یا بدون علائم در چند نقطه انجام شد. از بافت برگ نمونه ها نوکلئیک اسید کل استخراج و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ویروئیدهای گزارش شده مو، با روش RT-PCR بررسی شد. محصول پی سی آر پس از همسانه سازی تعیین ترادف شد. نتایج نشان داد که تاکهای مورد بررسی به ویروئیدهای لکه زرد شماره 1 مو (GYSVd1)، لکه زرد شماره 2 مو (GYSVD2)، کوتولگی رازک (HSVd) و ویروئید استرالیایی مو (AGVd) آلوده هستند. بیشترین میزان آلودگی در نمونه ها مربوط به GYSVd1 و کمترین آن مربوط به AGVd بود. در هیچ موردی آلودگی به ویروئید اگزوکورتیس مرکبات مشاهده نشد. جدایه های GYSVd1 از لحاظ ترادف و ساختمان ثانویه ناحیه بیماری زایی مشابه اعضای تیپ دوم این ویروئید و همراه با علائم لکه زرد بودند. در آلودگی توأم این ویروئید با ویروس برگ بادبزنی مو بر شدت علائم افزوده می شد. در ساختمان ثانویه جدایه های GYSVd2 و HSVd بیشترین تفاوت با سایر جدایه ها در نواحی بیماری زایی و انتهای سمت چپ مشاهده شد. ویروئید استرالیایی مو (AGVd) برای اولین بار از ایران گزارش می شود. جدایه ایرانی این ویروئید دارای خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی متفاوتی نسبت به سایر جدایه ها و بیشترین تفاوت آن مربوط به ساختمان ثانویه ناحیه بیماری زایی بود.

کلمات کلیدی

, ویروئیدهای مو, ویروئید لکه زرد مو, ویروئید کوتولگی رازک, ویروئید استرالیائی مو,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025803,
author = {زکی عقل, محمد and کرامت اله ایزدپناه},
title = {شناسایی و تعیین برخی خصوصیات مولکولی ویروئیدهای مو در استان فارس},
journal = {Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی},
year = {2010},
volume = {46},
number = {3},
month = {September},
issn = {0006-2774},
pages = {249--262},
numpages = {13},
keywords = {ویروئیدهای مو، ویروئید لکه زرد مو، ویروئید کوتولگی رازک، ویروئید استرالیائی مو، مو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تعیین برخی خصوصیات مولکولی ویروئیدهای مو در استان فارس
%A زکی عقل, محمد
%A کرامت اله ایزدپناه
%J Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی
%@ 0006-2774
%D 2010

[Download]