زبان و ادبیات عربی, دوره (3), شماره (127), سال (2012-3) , صفحات (115-143)

عنوان : ( تحلیل روانشناختی اشعار صعالیک بر اساس مکتب آدلر )

نویسندگان: عباس عرب , یونس حق پناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صعالیک گروهی بودند که از دل جامعه جاهلی سر برآوردندو روی در روی آن قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, صعالیک, عصرجاهلی, آدلر, احساس حقارت, واکنش و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026051,
author = {عرب, عباس and حق پناه, یونس},
title = {تحلیل روانشناختی اشعار صعالیک بر اساس مکتب آدلر},
journal = {زبان و ادبیات عربی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {127},
month = {March},
issn = {2008-7217},
pages = {115--143},
numpages = {28},
keywords = {صعالیک،عصرجاهلی،آدلر،احساس حقارت،واکنش و جبران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل روانشناختی اشعار صعالیک بر اساس مکتب آدلر
%A عرب, عباس
%A حق پناه, یونس
%J زبان و ادبیات عربی
%@ 2008-7217
%D 2012

[Download]