روان شناسی بالینی, دوره (3), شماره (12), سال (2012-3) , صفحات (51-58)

عنوان : ( بررسی میزان اضطراب جدایی کودکان و اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد رفتاری- شناختی بر کاهش آن )

نویسندگان: محمدسعید عبدخدائی , آفرین صادقی اردوبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه : هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اضطراب جدایی کودکان واثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد رفتاری- شناختی بر کاهش اضطراب جدایی آنان بود. روش : جامعه تحقیق را کودکان مهد کودک های منطقه 2شهرداری شهر مشهد تشکیل می دادند تعداد نمونه ، در بخش اول مطالعه 358 نفر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و برای بخش دوم مطالعه 30 کودک دارای اضطراب جدایی که والدینشان رضایت شرکت در جلسات بازی در مانی را داشتند با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI- 4 بود. برای گروه آزمایش 10 جلسه بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری انجام شد. یافته ها : در بخش اول مطالعه از 358 نفر شرکت کننده 97/13 درصد دارای اضطراب جدایی تشخیص داده شدند. و در بخش دوم مطالعه تفاوت معنی داری بین میزان اضطراب جدایی آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مراحل پس آزمون و پی گیری مشاهده شد و اضطراب جدایی آزمودنی های گروه آزمایش کاهش چشمگیری را نشان داد. نتیجه گیری : میزان اضطراب جدایی در کودکان از آمار قابل توجهی برخوردار است و با توجه به پی آمدهای نامطلوب آن از جمله مشکلات حضور در مدرسه ، درمان آن حائز اهمیت است و کودکانی که برنامه درمانی را دریافت می کنند، پس از درمان وهمچنین مرحله پی گیری کاهش معنی داری در اضطراب جدایی نشان می دهند و این درمان با توجه به جذابیت آن برای کودکان توصیه می شود. کلید واژه: اضطراب جدایی، بازی درمانی شناختی- رفتاری – اضطراب کودکان

کلمات کلیدی

, کلید واژه: اضطراب جدایی, بازی درمانی شناختی- رفتاری – اضطراب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026218,
author = {عبدخدائی, محمدسعید and آفرین صادقی اردوبادی},
title = {بررسی میزان اضطراب جدایی کودکان و اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد رفتاری- شناختی بر کاهش آن},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {12},
month = {March},
issn = {2008-501X},
pages = {51--58},
numpages = {7},
keywords = {کلید واژه: اضطراب جدایی، بازی درمانی شناختی- رفتاری – اضطراب کودکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان اضطراب جدایی کودکان و اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد رفتاری- شناختی بر کاهش آن
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A آفرین صادقی اردوبادی
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501X
%D 2012

[Download]