مدیریت در دانشگاه اسلامی, دوره (2), شماره (6), سال (2011-9) , صفحات (59-73)

عنوان : ( تاملی بر فعالیت ها و نگرش های بازنشستگان دانشگاهی )

نویسندگان: سعید مرتضوی , علی شیرازی , لیلا مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله، معرفی اجمالی اصلی ترین نظریه های بازنشستگی و دستیابی به وضعیت کاری و نگرش دانشگاهیان به پدیده بازنشستگی پس از بازنشسته شدن آنها است. در این راستا، جامعه آماری، متشکل از 33 تن از استادان، دانشیاران و استادیاران دانشگاه فردوسی مشهد است که در دامنه زمانی 1378 بازنشسته شده بودند. از پرسشنامه پاسخ بسته و باز برای جمع آوری داده های مورد - سالهای 87 منویتنی استفاده شد. U نیاز استفاده به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون فریدمن و عمده ترین یافته ها حاکی از آن بود که اغلب اساتید مورد مطالعه، کماکان به فعالیتهای علمی دانشگاهی در کنار فعالیتهای غیردانشگاهی اشتغال دارند. آنها از اینکه در تنظیم وقت خود از استقلال بیشتری برخوردارند خشنودند، اما نسبت به کمرنگ تر شدن ارتباط با همکاران و دانشجویان در مقایسه با گذشته ناخشنودند. همچنین از مسئولین دانشگاه و به ویژه وزارت متبوع انتظار دارند که اولاً بازنشستگی به طور عام و بازنشستگی اعضاء هیأت علمی به طور خاص در ابعاد گوناگون مورد مطالعه دقیق و همه جانیه قرار گیرد و ثانیاً در کوتاه مدت با تدوین برنامه ای نظام مند از توانمندی های آنها به طور مؤثرتری بهره گیرند.

کلمات کلیدی

, ازنشستگی, نظریه های بازنشستگی, فعالیتها, نگرش ها, اعضای هیأت علمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026377,
author = {مرتضوی, سعید and شیرازی, علی and لیلا مرتضوی},
title = {تاملی بر فعالیت ها و نگرش های بازنشستگان دانشگاهی},
journal = {مدیریت در دانشگاه اسلامی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {6},
month = {September},
issn = {2345-5713},
pages = {59--73},
numpages = {14},
keywords = {ازنشستگی، نظریه های بازنشستگی، فعالیتها، نگرش ها، اعضای هیأت علمی دانشگاه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاملی بر فعالیت ها و نگرش های بازنشستگان دانشگاهی
%A مرتضوی, سعید
%A شیرازی, علی
%A لیلا مرتضوی
%J مدیریت در دانشگاه اسلامی
%@ 2345-5713
%D 2011

[Download]