چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2011-05-03

Title : ( محدودیت‌های توسعه استان خراسان رضوی با توجه به آب تجدیدپذیر )

Authors: mehri shahedi , -saadollah -velayati , Kamran Davary , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Hossein Ansari ,

Citation: BibTeX | EndNote

آب مهمترین و محدود‌کننده‌ترین عامل، در توسعه استان خراسان رضوی محسوب می‌گردد. در این مطالعه، به کمک چند شاخص، پایداری منابع آب استان خراسان رضوی از جهت جمعیت و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. از نظر شاخص فالکن مارک، زیرحوضه‌های‌‌ مشهد و کاشمر دچار کمبود مطلق هستند. در واقع تراکم جمعیت در این زیرحوضه‌ها با منابع آب موجود آن‌ها تطابق ندارد وآب تجدیدپذیر به هیچ وجه پاسخگوی توسعه اجتماعی – اقتصادی این جمعیت نمی‌باشد. در نتیجه برای جلوگیری از کسری مخزن در این زیر حوضه‌ها باید بخش عمده ای از نیازهای جمعیت وارداتی باشد. در یک نگاه خوشبینانه اگر فرض کنیم کل پتانسیل آب تجدیدپذیر را به آبیاری تخصیص دهیم، حداکثر 80 درصد از اراضی فاریاب حوضه آبریز قره‌قوم و نمکزار خواف می‌تواند آب آبیاری مورد نیاز برای رسیدن به عملکرد مطلوب را دریافت کند. همچنین این مقدار برای حوضه آبریز کویر مرکزی 57 درصد از اراضی فاریاب می‌باشد. واضح است که تامین آب مورد نیاز آبیاری برای این سطح زیر کشت اضافی در حوضه ها با اضافه برداشت از منابع آبی غیرتجدید شونده صورت می گیرد. در مجموع وضعیت فعلی منابع آب استان خراسان رضوی ناپایدار است.

Keywords

, توسعه پایدار, منابع آب, نمایه های منابع آب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026701,
author = {Shahedi, Mehri and -velayati, -saadollah and Davary, Kamran and Sanaei Nejad, Seyed Hossein and Ansari, Hossein},
title = {محدودیت‌های توسعه استان خراسان رضوی با توجه به آب تجدیدپذیر},
booktitle = {چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2011},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {توسعه پایدار، منابع آب، نمایه های منابع آب، آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محدودیت‌های توسعه استان خراسان رضوی با توجه به آب تجدیدپذیر
%A Shahedi, Mehri
%A -velayati, -saadollah
%A Davary, Kamran
%A Sanaei Nejad, Seyed Hossein
%A Ansari, Hossein
%J چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2011

[Download]