علوم حرکتی و ورزش, دوره (2), شماره (3), سال (2012-3) , صفحات (99-110)

عنوان : ( تاثیر روشهای ارائه بازخورد افزوده (پس از کوشش های موفق و ناموفق) بر یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در تکلیف تولید نیرو )

نویسندگان: علی عباس زاده , حمید رضا طاهری تربتی , علی حیرانی , بهرام یوسفی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر روش های ارائه بازخورد (پس از کوشش های موفق و ناموفق) بر یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در تکلیف تولید نیرو بود. 60 دانشجوی لیسانس (با دامنه سنی 4± 20.6)، در این آزمایش شرکت کرده و بر اساس نوع بازخورد دریافتی به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول بعد از کوششهای موفق بازخورد دریافت می کردند. گروه دوم پس از تلاشهای ناموفق و گروه سوم هیچ بازخوردی دریافت نمی کردند. تکلیف ، تولید نیروی 70% بیشینه قدرت پنجه دست راست با استفاده از یک دستگاه تولید نیرو بود. پس از جمع آوری داده ها، برای تجزیه و تحلیل نتایج مرحله اکتساب، از آنالیز واریانس با تکرار سنجش استفاده شد. در آزمون یادداری، روش آنالیز واریانس یکراهه بکار گرفته شد. نتایج مرحله اکتساب نشان داد که، بین گروه اول (KR بعد از کوششهای موفق) و گروه دوم (KR بعد از کوششهای ناموفق)، در عملکرد تکلیف تولید نیرو و قابلیت شناسایی خطا تفاوت معناداری وجود نداشت (P> 0.05). با این حال، در آزمون یادداری، بین گروه اول (KR بعد از کوششهای موفق) و گروه دوم (KR بعد از کوششهای ناموفق)، در عملکرد تکلیف تولید نیرو و قابلیت شناسایی خطا تفاوت معنادار حادث شد (P≤0.05). به عبارتی گروه اول که پس از تلاشهای موفق بازخورد دریافت می کردند ، عملکرد بهتری در تولید تکلیف تولید نیرو و قابلیت شناسایی خطاهایشان نسبت به گروه دوم و گروه کنترل داشتند. این الگوی نتایج پیشنهاد می کند که اگر افراد پس از کوشش های موفق نسبت به کوشش های ناموفق، بازخورد دریافت کنند، یادگیری و قابلیت شناسایی خطای بهتری رخ خواهد داد.

کلمات کلیدی

, آگاهی از نتیجه, کوشش های موفق, کوشش های نا موفق, یادگیری حرکتی, قابلیت تشخیص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026970,
author = {علی عباس زاده and طاهری تربتی, حمید رضا and علی حیرانی and بهرام یوسفی},
title = {تاثیر روشهای ارائه بازخورد افزوده (پس از کوشش های موفق و ناموفق) بر یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در تکلیف تولید نیرو},
journal = {علوم حرکتی و ورزش},
year = {2012},
volume = {2},
number = {3},
month = {March},
issn = {1581-3587},
pages = {99--110},
numpages = {11},
keywords = {آگاهی از نتیجه، کوشش های موفق، کوشش های نا موفق، یادگیری حرکتی، قابلیت تشخیص خطا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر روشهای ارائه بازخورد افزوده (پس از کوشش های موفق و ناموفق) بر یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در تکلیف تولید نیرو
%A علی عباس زاده
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A علی حیرانی
%A بهرام یوسفی
%J علوم حرکتی و ورزش
%@ 1581-3587
%D 2012

[Download]