همایش سراسری بیماریهای مشترک انسان و حیوان , 2012-03-07

عنوان : ( اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس :انگل مشترک نوپدید و خطر ساز در استانهای خراسان رضوی و شمالی )

نویسندگان: حسن برجی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس کرم نواری ساکن در روده گوشتخواران است که مرحله ی نوزادی آن به نام کیست هیداتید چند حفره ای یا آلوئولار در برخی حیوانات و انسان طی می شود . کیست هیداتیک چند حفره ای یا آلوئولار منجر به متاستاز و مرگ و میر می شود و به علت خاصیت تهاجم بافتی شدید انگل در کبد ازآن به عنوان سرطان کبد سفید نام برده می شود. پراکندگی جغرافیایی این انگل در نواحی آسیایی از ترکیه تا ژاپن گسترش یافته است. بررسی هایی قبلی انجام شده در مورد شیوع اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس در ایران بیانگر حضور انگل در منطقه شمال غربی کشور شامل دشت مغان و استان اردبیل به میزان 22.9 درصد روباههای قرمز ، 16 درصد شغالها و 50 درصد گربه های وحشی می باشد. در بررسی های اخیر انجام شده در بخش انگل شناسی دانشکده دامپزشکی مشهد و دانشکده علوم پزشکی تهران بیانگر حضور انگل دراستانهای خراسان رضوی و شمالی می باشد.در مراجعه یک عدد میمون به کلینیک دانشکده دامپزشکی مشهد و کالبدگشایی تعداد زیادی کیست از محوطه شکمی جدا گردید که پس از مطالعات مورفولوژی و آسیب شناسی به عنوان کیست هیداتیک آلوئولار مشخص گردید که پس از ارسال نمونه به مرکز تشخیص رفرانس در سوئیس این تشخیص تایید شد. هم چنین در مراجعه بیماری از منطقه چناران با درد شکمی به بیمارستان امام رضا در مشهد تعدادی کیست خارج گردید که پس از مطالعات انگل شناسی این کیستها به عنوان کیست هیداتیک آلوئولار مشخص شدند. از طرفی در مطالعه دیگری که روی حیوانات حیات وحش در منطقه چناران توسط محققین دانشکده علوم پزشکی تهران انجام شد انگل بالغ در روده گوشتخواران وحشی شامل روباه و گرگ شناسایی گردید. این مطالعات بیانگر این است که کانون آلودگی به اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس محدود به منطقه شمال غرب کشور نمی باشد و استانهای خراسان رضوی و شمالی در معرض آلودگی با این انگل قرار دارند و چرخه انگل در حیات وحش وجود دارد . حضور این انگل در این دو استان می تواند به عنوان یک بیماری مشترک نوپدید و بسیار مهم برای انسانهای ساکن در این مناطق خطر ساز گردد.

کلمات کلیدی

, اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس, کیست هیداتیک آلوئولار, زئونوز نوپدید, استانهای خراسان رضوی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027076,
author = {برجی, حسن},
title = {اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس :انگل مشترک نوپدید و خطر ساز در استانهای خراسان رضوی و شمالی},
booktitle = {همایش سراسری بیماریهای مشترک انسان و حیوان},
year = {2012},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس،کیست هیداتیک آلوئولار،زئونوز نوپدید،استانهای خراسان رضوی و شمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس :انگل مشترک نوپدید و خطر ساز در استانهای خراسان رضوی و شمالی
%A برجی, حسن
%J همایش سراسری بیماریهای مشترک انسان و حیوان
%D 2012

[Download]