المپیک, دوره (54), شماره (2), سال (2011-8) , صفحات (129-139)

عنوان : ( تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه وضوح تصویر سازی حرکت2 )

نویسندگان: مهدی رستمی حاجی آبادی , نادر رهنما , مهدی سهرابی , خلیل خیام باشی , عفت بمبئی چی , حسین مجتهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر عبارت است از تعیین روایی و پایان نسخه فارسی پرسشنامه وضوح تصویرسازی حرکت2(2-VMIQ) در مرحله اول. روایی و پایایی و در مرحله دوم روایی هم زمان پرسشنامه 2- VMIQ و نسخه فارسی پرسشنامه تجدید نظر شده تصویر سازی حرکت بررسی شد. در مجموع تعداد 271ورزشکار داوطلب در این مطالعه شرکت کردند. در مرحله اول پژوهش، 125 ورزشکار مرد و 96 ورزشکار زن از سطوح مختلف رقابتی و در مرحله دوم پژوهش نیز 20 ورزشکار مرد و 30 ورزشکار زن از دو سطح رقابتی و غیر رقابتی شرکت کردند. در تحلیل مؤلفه های اصلی از روش تحلیل عاملی و به منظور تأیید ساختار پرسشنامه از چرخش واریماکس استفاده شدو همچنین در بررسی پایانی از روش آلفای کرونباخ بین خورده مقیاس ها و از روش همبستگی پیرسون در تعیین ارتباط بین خرده مقیاس ها و تعیین روایی سازه همچنین تعیین روایی هم زمان در پرسشنامه MIQ-R و 2- VMIQ استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد سؤال های پرسشنامه حدود 47 درصد کل واریانس مربوط به وضوح تصویر سازی حرکت را شامل می شوند. مقدار ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های تصویر سازی بصری بیرونی، درونی و حرکتی و مقیاس کلی به ترتیب 86/0= r، 89/0= r، 91/0= rو 95/0=r بود که نشان می دهد پایایی بالایی در این خرده مقیاس ها و مقیاس کلی وضوح تصویر سازی حرکت وجود دارد، در خصوص روایی پرسشنامه، نتایج نشان داد این پرسشنامه دارای روایی هم زمان (70/0 -)و روایی سازه همگرای قابل قبولی بین خرده مقیاس های خود است (001/0(p<، از یافته های این پژوهش نتیجه می شود که نسخه فارسی وضوح تصویر سازی حرکت 2 از روایی و پایانی لازم برخوردار است.

کلمات کلیدی

, تصویر سازی بینایی درونی و بیرونی, تصویر سازی حرکتی, تصویر سازی ذهنی, توانایی تصویر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027402,
author = {مهدی رستمی حاجی آبادی and نادر رهنما and سهرابی, مهدی and خلیل خیام باشی and عفت بمبئی چی and حسین مجتهدی},
title = {تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه وضوح تصویر سازی حرکت2},
journal = {المپیک},
year = {2011},
volume = {54},
number = {2},
month = {August},
issn = {1025-4277},
pages = {129--139},
numpages = {10},
keywords = {تصویر سازی بینایی درونی و بیرونی، تصویر سازی حرکتی، تصویر سازی ذهنی، توانایی تصویر سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه وضوح تصویر سازی حرکت2
%A مهدی رستمی حاجی آبادی
%A نادر رهنما
%A سهرابی, مهدی
%A خلیل خیام باشی
%A عفت بمبئی چی
%A حسین مجتهدی
%J المپیک
%@ 1025-4277
%D 2011

[Download]