کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (15), شماره (57), سال (2012-4) , صفحات (57-69)

عنوان : ( روش شناسی طراحی،ساخت و پیاده سازی هستی شناسی: رویکردها، زبان ها و ابزارها(مطالعه موردی طراحی هستی شناسی ASFAONTدر حوزه کتابداری و اطلاع رسانی) )

نویسندگان: اعظم صنعت جو , اکرم فتحیان دستگردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش شناسی ساخت هستی شناسی

کلمات کلیدی

, روش شناسی, طراحی هستی شناسی, هستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027550,
author = {صنعت جو, اعظم and فتحیان دستگردی, اکرم},
title = {روش شناسی طراحی،ساخت و پیاده سازی هستی شناسی: رویکردها، زبان ها و ابزارها(مطالعه موردی طراحی هستی شناسی ASFAONTدر حوزه کتابداری و اطلاع رسانی)},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2012},
volume = {15},
number = {57},
month = {April},
issn = {1680-9637},
pages = {57--69},
numpages = {12},
keywords = {روش شناسی- طراحی هستی شناسی- هستی شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش شناسی طراحی،ساخت و پیاده سازی هستی شناسی: رویکردها، زبان ها و ابزارها(مطالعه موردی طراحی هستی شناسی ASFAONTدر حوزه کتابداری و اطلاع رسانی)
%A صنعت جو, اعظم
%A فتحیان دستگردی, اکرم
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2012

[Download]