نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته , 2012-04-26

عنوان : ( تاثیر یک دوره تمرینات آرام سازی همراه با فعالیت بدنی منتخب بر سلامت روانی دختران )

نویسندگان: مهدی سهرابی , معصومه علی اصغری تویه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه ی تاثیر تمرینات آرام سازی همراه با فعالیت بدنی بر سلامت روانی دختران میباشد. روش کار: بدین منظور 60 نفر از دختران دانشجو با دامنه سنی18 تا 30 سال که به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کرده بودند، به صورت تصادفی به 4 گروه 15 تفره تقسیم شدند. گروه ها عبارتند از: گروه آرام سازی، گروه فعالیت بدنی منتخب،. گروه تمرینات ترکیبی و گروه کنترل. طول دوره اجرای برنامه تمرینی 6 هفته و به صورت 2 روز در هفته و در مجموع 12 جلسه بود. سلامت روانی شرکت کنندگان قبل و بعد از مداخله تمرینی به وسیله پرسشنامه GHQ فرم 12 سوالی ارزیابی شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شد. نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که؛ تمرینات آرام سازی اثر معناداری بر سلامت روانی دختران دارد(0001/0 >P). فعالیت بدنی منتخب اثر معنا داری بر سلامت روان دختران دارد(0001/0 >P ). تمرینات ترکیبی اثر معنا داری بر سلامت روان دختران دارد(0001/0 >P ) و در گروه شاهد هیچ تغییری دیده نشد(3/0 =P ). بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که آرام سازی و فعالیت بدنی منتخب و تمرینات ترکیبی هر کدام تاثیر معنی داری بر بهبود وضعیت سلامت روانی دختران دارد. اگر چه بین سه گروه تمرینی اختلافی دیده نشد اما این پژوهش بر نقش موثر آرام سازی در سلامت روانی تاکید دارد و به کارگیری شیوه های متفاوت آرام سازی را به عنوان یک روش موثر و کاربردی معرفی می نماید. بنابراین پیشنهاد می شود در کنار فعالیت های بدنی و همچنین جهت بالابردن سطح سلامت عمومی افراد از روش های آرام سازی نیز استفاده شود.

کلمات کلیدی

, آرام سازی, فعالیت بدنی منتخب, تمرینات ترکیبی, پرسشنامهGHQ 12
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027718,
author = {سهرابی, مهدی and معصومه علی اصغری تویه},
title = {تاثیر یک دوره تمرینات آرام سازی همراه با فعالیت بدنی منتخب بر سلامت روانی دختران},
booktitle = {نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آرام سازی، فعالیت بدنی منتخب، تمرینات ترکیبی، پرسشنامهGHQ 12 سوالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر یک دوره تمرینات آرام سازی همراه با فعالیت بدنی منتخب بر سلامت روانی دختران
%A سهرابی, مهدی
%A معصومه علی اصغری تویه
%J نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته
%D 2012

[Download]