مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (23), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (148-163)

عنوان : ( کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی )

نویسندگان: سهیلی، فرامرز , فرشید دانش , سیدرحمت اله فتاحی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف : امروزه وب ابزار مهمی برای ارتباطات و همکارهای رسمی و غیررسمی میان پژوهشگران، و برای سایر افراد نیز قابل دسترس است. تعداد منابع مختلف موجود در وب هر سال چند برابر، و این امر منجر به توجه بیشتر به سمت پژوهش می شود. میزان استفاده واقعی از صفحات وب عامل مهمی در پژوهش های وب است. طبق پژوهش های وبی گسترده ای که از اواسط دهه 1990 انجام گرفته اند، اصطلاحات جدید و متفاوتی برای ارائه جنبه های گوناگون وب به وجود آمده و توسط افراد مختلفی ارائه شده اند. هدف این پژوهش بررسی نقش وب سنجی در بررسی جنبه های مختلف وب است و کاربردهای عملی مختلف وب سنجی را مورد بحث قرار می دهد. روش/ رویکرد پژوهش: در این پژوهش با مرور منابع، یازده کاربرد وب سنجی بررسی شده و نتایج هر کاربردی را به صورت مجزا ارائه کرده است. یافته ها: بررسی ها نشان داد که متخصصان وب سنجی قادرند تا این محیط پیچیده را مطالعه و بررسی کنند. وب سنجی به ارزیابی عملکردها و ارتباطات علمی پژوهشگران و دیگر افراد، با به کارگیری روش های وب سنجی و فرمول های مربوطه و آموزش های ویژه کمک می کند. همچنین وب سنجی شباهت هایی با کتاب سنجی و علم سنجی دارد، اما سنجش محض این مطالعات نیست بلکه تفاوت های عمده ای با آنها دارد. پژوهش های وب سنجی به علت ماهیت پویای وب و عملکرد موتورهای کاوش، که ابزار اساسی برای جمع آوری داده های مطالعات وب سنجی هستند، همچنین وب نامرئی، ناپایداری منابع وبی و غیره، با علم سنجی و کتاب سنجی متفاوت است. پژوهش های وب سنجی با مشکلات بیشتری نسبت به پژوهش های کتاب سنجی و علم سنجی روبرو هستند. نتیجه گیری: بررسی نتایج این پژوهش نشان داد که پژوهش های وب سنجی به علت ماهیت پویای وب و عملکرد موتورهای کاوش (که ابزار اساسی برای جمع آوری داده های مطالعات وب سنجی هستند)، همچنین وب نامرئی، ناپایداری منابع وبی و غیره، با علم سنجی و کتاب سنجی متفاوت است. همچنین نتایج حاکی از آن است که پژوهش های وب سنجی با مشکلات بیشتری نسبت به پژوهش های کتاب سنجی و علم سنجی روبروست

کلمات کلیدی

, وب سنجی, ارتباطات علمی, تجزیه و تحلیل پیوند, عامل تأثیرگذار وب, میزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028427,
author = {سهیلی، فرامرز and دانش, فرشید and فتاحی, سیدرحمت اله},
title = {کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2012},
volume = {23},
number = {1},
month = {April},
issn = {2252-0503},
pages = {148--163},
numpages = {15},
keywords = {وب سنجی، ارتباطات علمی، تجزیه و تحلیل پیوند، عامل تأثیرگذار وب، میزان رؤیت،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی
%A سهیلی، فرامرز
%A دانش, فرشید
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2012

[Download]