مهندسی شیمی ایران, Volume (11), No (61), Year (2012-7) , Pages (4-12)

Title : ( مروری بر تأثیر خواص رئولوژیکی پلیمر‌ها در ساخت غشا‌های الیاف تو‌خالی )

وحیده غفاریان , سعید زینالی هریس ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این تحقیق رفتار رئولوژیکی محلول‌های پلیمری در فرآیند ساخت غشا‌های الیاف توخالی در حالتی‌که از رفتار شبه‌پلاستیک و یا نیوتنی تبعیت کنند، مورد توجه قرار‌گرفته‌است و تأثیر این رفتار در ساختار و کارآیی غشا‌های به‌دست‌آمده، ارزیابی شده‌است. تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد برای سیالات شبه‌پلاستیک با توجه به شرایط فرآیند و سیال، با افزایش شدت برشی می‌توان به غشا‌هایی با ساختار چگال، توزیع حفرات محدود‌ و در نتیجه شار تراوه کم، درصد دفع و انتخاب‌پذیری بالا دست‌یافت. حال‌ آنکه افزایش شدت برشی برای سیالات نیوتنی منجر به ایجاد غشا‌هایی با ساختار متخلخل و توزیع حفرات گسترده‌ خواهد شد و طبیعتاً در این حالت شار تراوه افزایش یافته و انتخاب‌پذیری کمتری قابل دست‌یابی خواهد بود.

کلمات کلیدی

, غشاء الیاف توخالی, رئولوژی, شدت برشی, تخلخل, شار, درصد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028549,
author = {غفاریان, وحیده and زینالی هریس, سعید},
title = {مروری بر تأثیر خواص رئولوژیکی پلیمر‌ها در ساخت غشا‌های الیاف تو‌خالی},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2012},
volume = {11},
number = {61},
month = {July},
issn = {1735-5400},
pages = {4--12},
numpages = {8},
keywords = {غشاء الیاف توخالی، رئولوژی، شدت برشی، تخلخل، شار، درصد دفع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر تأثیر خواص رئولوژیکی پلیمر‌ها در ساخت غشا‌های الیاف تو‌خالی
%A غفاریان, وحیده
%A زینالی هریس, سعید
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2012

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر