تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (179-193)

عنوان : ( بررسی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلایی )

نویسندگان: رضا حیدری کمال آبادی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی الگوی حاشیه بازاریابی خرده فروشی- سرمزرعه گوشت مرغ با استفاده از الگوی انتظارات عقلایی ارائه شده توسط ولگنت (1985) است. برای انجام این مطالعه از داده های سری زمانی ماهانه قیمت حقیقی خرده فروشی گوشت مرغ و قیمت حقیقی مرغ زنده در دوره زمانی 89-1380 استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین فرم کاهش یافته معادلات حاشیه بازاریابی گوشت مرغ نشان داد که وقفه های قیمت مرغ زنده بیشرین تأثیر را بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ دارند و متغیرهای قیمت مرغ زنده با یک وقفه و سه وقفه باعث افزایش حاشیه بازاریابی و متغیر قیمت مرغ زنده با دو وقفه موجب کاهش حاشیه بازاریابی می شود. نتایج حاصل از تخمین فرم ساختاری نیز نشان داد که نرخ تغییر موجودی انبار به میزان فروش روی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ تأثیرگذار است و نرخ بهره حقیقی اثری روی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ ندارد. بنابراین برای کاهش نوسانات حاشیه بازاریابی مواد غذایی باید اقدام به ایجاد انبارهای مناسب و استاندارد نمود.

کلمات کلیدی

, حاشیه بازاریابی, انتظارات عقلایی, گوشت مرغ, رگرسیون به ظاهر نامرتبط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028716,
author = {حیدری کمال آبادی, رضا and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {بررسی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلایی},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-6407},
pages = {179--193},
numpages = {14},
keywords = {حاشیه بازاریابی، انتظارات عقلایی، گوشت مرغ، رگرسیون به ظاهر نامرتبط غیرخطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلایی
%A حیدری کمال آبادی, رضا
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2012

[Download]