بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, Volume (3), No (4), Year (2012-2) , Pages (430-438)

Title : ( اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی )

احمد نظامی , فاطمه کیخاآخر , سیدمحمد جوادموسوی , ابراهیم ایزدی دربندی , سمیه نظامی , مریم السادات یوسف ثانی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

این مطالعه با هدف بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) در شرایط کنترل شده و به صورت طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387 انجام شد. به این منظور گیاهان پس از کشت و رشد در خزانه در اواسط پاییز و خوسرمایی در شرایط طبیعی در طول پاییز، در مرحله 5- 7 برگی با قرار گرفتن در فریزر ترموگرادیان در معرض 12 دمای یخ زدگی (صفر، 2-، 4-، 6-، 8-، 10-، 12-، 14-، 16-، 18-، 20-و 22- درجه سانتیگراد) قرار داده شدند. پایداری غشاء پلاسمایی پس از یخ زدگی از طریق اندازه گیری نشت الکترولیت ها و درصد بقاء و رشد مجدد گیاهان پس از سه هفته رشد در شاسی سرد و به ترتیب از طریق شمارش تعداد بوته ها و تعیین نسبت آن ها به تعداد بوته قبل از تیمار یخ زدگی و اندازه گیری صفاتی نظیر وزن خشک، ارتفاع گیاه، تعداد گل و تعداد شاخه جانبی تعیین شد. با کاهش دما درصد نشت الکترولیت ها به طور معنی داری افزایش یافت به طوری که در دمای 20- درجه سانتیگراد به حداکثر رسید. درصد بقاء گیاهان تا دمای 18- درجه سانتیگراد تحت تاثیر قرار نگرفت، ولی در دمای پایین تر، درصد بقا کاهش معنی داری نشان داد. براساس نتایج حاصل، دمای کشنده 50 درصد گیاهان (LT50) بر اساس درصد نشت و درصد بقاء به ترتیب 20- و 4/19- درجه سانتیگراد تعیین شد. کاهش دما به کمتر از 18- درجه سانتیگراد سبب کاهش شدید وزن خشک گیاهان شد و دمای کاهنده 50 درصد وزن خشک گیاهان ( (RDMT502/19- درجه سانتیگراد بود.

کلمات کلیدی

, خوسرمایی, درصد بقاء, نشت الکترولیت ها, وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028870,
author = {نظامی, احمد and کیخاآخر, فاطمه and جوادموسوی, سیدمحمد and ایزدی دربندی, ابراهیم and نظامی, سمیه and یوسف ثانی, مریم السادات},
title = {اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2012},
volume = {3},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-7713},
pages = {430--438},
numpages = {8},
keywords = {خوسرمایی، درصد بقاء، نشت الکترولیت ها، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی
%A نظامی, احمد
%A کیخاآخر, فاطمه
%A جوادموسوی, سیدمحمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A نظامی, سمیه
%A یوسف ثانی, مریم السادات
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2012

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر