بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, Volume (3), No (4), Year (2012-2) , Pages (430-438)

Title : ( اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی )

احمد نظامی , فاطمه کیخاآخر , سیدمحمد جوادموسوی , ابراهیم ایزدی دربندی , سمیه نظامی , مریم السادات یوسف ثانی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

این مطالعه با هدف بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) در شرایط کنترل شده و به صورت طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387 انجام شد. به این منظور گیاهان پس از کشت و رشد در خزانه در اواسط پاییز و خوسرمایی در شرایط طبیعی در طول پاییز، در مرحله 5- 7 برگی با قرار گرفتن در فریزر ترموگرادیان در معرض 12 دمای یخ زدگی (صفر، 2-، 4-، 6-، 8-، 10-، 12-، 14-، 16-، 18-، 20-و 22- درجه سانتیگراد) قرار داده شدند. پایداری غشاء پلاسمایی پس از یخ زدگی از طریق اندازه گیری نشت الکترولیت¬ها و درصد بقاء و رشد مجدد گیاهان پس از سه هفته رشد در شاسی سرد و به ترتیب از طریق شمارش تعداد بوته ها و تعیین نسبت آن¬ها به تعداد بوته قبل از تیمار یخ زدگی و اندازه گیری صفاتی نظیر وزن خشک، ارتفاع گیاه، تعداد گل و تعداد شاخه جانبی تعیین شد. با کاهش دما درصد نشت الکترولیت¬ها به طور معنی¬داری افزایش یافت به طوری¬که در دمای 20- درجه سانتیگراد به حداکثر رسید. درصد بقاء گیاهان تا دمای 18- درجه سانتیگراد تحت تاثیر قرار نگرفت، ولی در دمای پایین¬تر، درصد بقا کاهش معنی¬داری نشان داد. براساس نتایج حاصل، دمای کشنده 50 درصد گیاهان (LT50) بر اساس درصد نشت و درصد بقاء به ترتیب 20- و 4/19- درجه سانتیگراد تعیین شد. کاهش دما به کمتر از 18- درجه سانتیگراد سبب کاهش شدید وزن خشک گیاهان شد و دمای کاهنده 50 درصد وزن خشک گیاهان ( (RDMT502/19- درجه سانتیگراد بود.

کلمات کلیدی

, خوسرمایی, درصد بقاء, نشت الکترولیت¬ها, وزن

@article{paperid:1028870,
author = {نظامی, احمد and کیخاآخر, فاطمه and جوادموسوی, سیدمحمد and ایزدی دربندی, ابراهیم and نظامی, سمیه and یوسف ثانی, مریم السادات},
title = {اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2012},
volume = {3},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-7713},
pages = {430--438},
numpages = {8},
keywords = {خوسرمایی، درصد بقاء، نشت الکترولیت¬ها، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی
%A نظامی, احمد
%A کیخاآخر, فاطمه
%A جوادموسوی, سیدمحمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A نظامی, سمیه
%A یوسف ثانی, مریم السادات
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2012

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر