پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (27), شماره (3), سال (2012-6) , صفحات (737-758)

عنوان : ( رابطه بین میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان انگیزه، روزآمد شدن محتوای درسی کلاس و جذابیت کلاس درس در سال 87-88 )

نویسندگان: شیلا سلیمانی , سید یعقوب موسوی , مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش، با هدفبررسی رابطه بین میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات با میزان انگیزه، روزآمد شدن محتوای درسی کلاس، و جذابیت کلاسدرسدر سال تحصیلی 88-87 ، بهمنظور توانایی کاربرد مؤثر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در کلاس درس، تأثیر آن بر انگیزه مدرسان و فراگیران و روزآمد شدن مطالب درسی کلاس و بررسی مشکلات و چالشهای احتمالی در استفاده از آن و ارائه راهکار در برخورد با مشکلات تدارک دیده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه 274 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد بهصورت تصادفی- طبقهای انتخاب شدند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع پژوهشهای کاربردی و توصیفی پیمایشی و نیز براساسروشپژوهش، از نوع پژوهشهای همبستگی بوده است. جهت ابزار گردآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته که بهصورت چهره به چهره و دقیق پر شد، مشاهده و مصاحبه با اساتید که براساس آن، مشکلاتشان را در استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بیان نمودند، استفاده شد. در بررسی نتایج این پژوهش، رابطه بین میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات با روزآمد شدن محتوای کلاس درس، میزان جذابیت کلاس و سطوح میزان انگیزه آنان (کم، متوسط، زیاد)، طبق آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ، فرضبرابری متوسط میزان استفاده اعضای هیأت علمی از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در هر سه مورد رد میشود. بهعبارتی، اختلافمعنیداری ( (مثبت) بین آنها وجود دارد که بهترتیب کم به زیاد در تمام موارد بهصورت 1 کم، 2) متوسط، و 3) زیاد است.

کلمات کلیدی

, فناوری اطلاعات و ارتباطات, اعضای هیئت علمی, روزآمد شدن محتوای درسی, جذابیت کلاس, سطوح انگیزه, دانشگاه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028927,
author = {شیلا سلیمانی and سید یعقوب موسوی and پریرخ, مهری},
title = {رابطه بین میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان انگیزه، روزآمد شدن محتوای درسی کلاس و جذابیت کلاس درس در سال 87-88},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2012},
volume = {27},
number = {3},
month = {June},
issn = {2251-8223},
pages = {737--758},
numpages = {21},
keywords = {فناوری اطلاعات و ارتباطات، اعضای هیئت علمی، روزآمد شدن محتوای درسی، جذابیت کلاس، سطوح انگیزه، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان انگیزه، روزآمد شدن محتوای درسی کلاس و جذابیت کلاس درس در سال 87-88
%A شیلا سلیمانی
%A سید یعقوب موسوی
%A پریرخ, مهری
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2012

[Download]