علوم و فناوری اطلاعات, دوره (26), شماره (4), سال (2011-9) , صفحات (781-801)

عنوان : ( رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 87-88 )

نویسندگان: شیلا سلیمانی , سیدیعقوب موسوی , مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 87-88 انجام شده شد. بررسی ناشناخته ها و چالش های آموزشی از دلایل انجام این گونه پژوهش هاست. این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی پیمایشی و نیز براساس روش تحقیق، از نوع تحقیقات همبستگی بوده است. جامعه مورد پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای با تخصیص متناسب با حجم نمونه، 274 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و مشاهده و مصاحبه استفاده شده است. برای محاسبه پایایی بخش های مختلف پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بین میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی شان رابطه مثبت (مستقیم) به دست آمد؛ هر چه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر باشد، فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضا نیز بیشتر و به روزتر خواهد شد

کلمات کلیدی

, فناوری اطلاعات و ارتباطات, دانشگاه فردوسی مشهد, اعضای هیئت علمی, عملکرد آموزشی, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028929,
author = {شیلا سلیمانی and سیدیعقوب موسوی and پریرخ, مهری},
title = {رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 87-88},
journal = {علوم و فناوری اطلاعات},
year = {2011},
volume = {26},
number = {4},
month = {September},
issn = {1735-5206},
pages = {781--801},
numpages = {20},
keywords = {فناوری اطلاعات و ارتباطات; دانشگاه فردوسی مشهد; اعضای هیئت علمی; عملکرد آموزشی; عملکرد پژوهشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 87-88
%A شیلا سلیمانی
%A سیدیعقوب موسوی
%A پریرخ, مهری
%J علوم و فناوری اطلاعات
%@ 1735-5206
%D 2011

[Download]