تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (4), شماره (10), سال (2012-5) , صفحات (77-94)

عنوان : ( مطالعه مورفومتریک گونه های جنس در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی )

نویسندگان: سمیه قائم پناه , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس فلور ایرانیکا جنس در ایران دارای 26 گونه است که تا کنون 11 گونه آن در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی گزارش شده است. در این پژوهش برای نخستین بار دو گونه از آنها برای فلور این استانها معرفی شده اند. شناسایی و تفکیک گونه های این جنس به علت شباهت ظاهری آنها به یکدیگر و نیز دامنه وسیع صفات مورفولوژیک کار دشواری است. در این مطالعه سعی شده است با بهرهگیری از روش مورفومتریک، گونه های این جنس در خراسان را از یکدیگر تفکیک نماییم. بدین منظور 75 صفت مورفولوژریک مربوط به اجزای رویشی و زایشی روی 84 فرد متعلق به 11 گونه و یک نمونه مشکوک مطالعه شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل چند متغیره به جدایی و تفرق نسبی آرابیه های مورد مطالعه از یکدیگر منجر شد که سه گروه عمده قابل تشخیص را نشان داد.

کلمات کلیدی

, تجزیه خوشه ای, تجزیه به مولفه های اصلی, ریخت شناسی, Brassicaceae,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029169,
author = {قائم پناه, سمیه and جمیل واعظی and اجتهادی, حمید and فارسی, محمد and جوهرچی, محمدرضا},
title = {مطالعه مورفومتریک گونه های جنس در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی},
journal = {تاکسونومی و بیوسیستماتیک},
year = {2012},
volume = {4},
number = {10},
month = {May},
issn = {2008-8906},
pages = {77--94},
numpages = {17},
keywords = {تجزیه خوشه ای، تجزیه به مولفه های اصلی، ریخت شناسی،Brassicaceae; Erysimum},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه مورفومتریک گونه های جنس در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
%A قائم پناه, سمیه
%A جمیل واعظی
%A اجتهادی, حمید
%A فارسی, محمد
%A جوهرچی, محمدرضا
%J تاکسونومی و بیوسیستماتیک
%@ 2008-8906
%D 2012

[Download]