نوآوری های آموزشی, Volume (8), No (31), Year (2009-10) , Pages (121-148)

Title : ( تحلیل محتوای کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مهارت های اجتماعی با توجه به دیدگاه آموزگاران )

مرضیه دهقانی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

هدف پژوهش حاضر بررسی کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان است. به همین منظور ضمن تحلیل محتوای کتب فوق از نظرات آموزگاران نیز بهره گرفتیم، جامعه مورد بررسی در این پژوهش، عبارتند از: 1- کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی (سوم، چهارم و پنجم)، که از هر کتاب بخش تعلیمات مدنی، مورد تحلیل قرار گرفت. 2- 262 آموزگار سوم، چهارم و پنجم دوره ابتدایی نواحی دو گانه شهرستان ارومیه که به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها برای بررسی نظرات آموزگاران، پرسشنامه بود که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم گردید؛ برای بررسی مهارت های اجتماعی در کتاب های فوق، پیش نویسی از مهارت های اجتماعی تهیه شد. روش آماری این پژوهش، تحلیل توصیفی داده ها بود که داده ها با استفاده از آن ها گردآوری، طبقه بندی، و سازمان بندی شد. هم چنین برای تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یک سویه و آزمون تعقیبی شفه بهره گرفتیم. براساس این پژوهش میزان مهارت های اجتماعی در کتاب های تعلیمات اجتماعی مجموعا «در حد متوسط و متوسط به پایین بوده و تعداد و درصد مقوله های مهارت های اجتماعی در کتاب پایه سوم بیشتراز کتاب پایه چهارم و در کتاب پایه چهارم بیشتر از کتاب پایه پنجم می باشد. توالی و مداومت از اصول سازماندهی محتوا به شمار می آیند، در خصوص مهارتهای اجتماعی در این کتاب ها به طور مناسبی رعایت شده است. بیشتر آموزگاران، محتوای کتاب های تعلیمات اجتماعی را با زمان متناسب نمی دانستند. تصاویر کتاب ها در خصوص مهارتهای اجتماعی در در حد متوسط است ودر کتاب پایه سوم بیشتر از کتاب پایه چهارم و در کتاب پایه چهارم بیشتر از کتاب پایه پنجم می باشد. آموزگاران پایه سوم به طور کلی معتقدند محتوای این کتاب می تواند به میزان خوبی دانش آموزان را در خصوص آموزش مهارتهای اجتماعی یاری دهد و آموزگاران پایه چهارم و پنجم معتقدند که محتوای کتابها در حد کم و متوسط، دانش آموزان در خصوص آموزش مهارتهای اجتماعی یاری می دهد.

کلمات کلیدی

, تحلیل محتوا, مهارت های اجتماعی, دیدگاه های آموزگاران, کتاب های تعلیمات اجتماعی, دوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029716,
author = {دهقانی, مرضیه},
title = {تحلیل محتوای کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مهارت های اجتماعی با توجه به دیدگاه آموزگاران},
journal = {نوآوری های آموزشی},
year = {2009},
volume = {8},
number = {31},
month = {October},
issn = {1735-1235},
pages = {121--148},
numpages = {27},
keywords = {تحلیل محتوا، مهارت های اجتماعی، دیدگاه های آموزگاران، کتاب های تعلیمات اجتماعی، دوره ابتدایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل محتوای کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مهارت های اجتماعی با توجه به دیدگاه آموزگاران
%A دهقانی, مرضیه
%J نوآوری های آموزشی
%@ 1735-1235
%D 2009

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر