پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (12), شماره (3), سال (2012-10) , صفحات (1-23)

عنوان : ( حذف یارانه سوخت و بررسی آثار آن بر تولید، هزینه و سطوح قیمتها در خراسان رضوی )

نویسندگان: مریم مقیمی فیض آبادی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سوخت های فسیلی یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش های تولیدی است که در ایران با قیمت بسیار پایین تر از قیمت جهانی در اختیار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار می گیرد و سهم زیادی از یارانه پرداختی را به خود اختصاص می دهد. یارانه های انرژی با تأثیر بر هزینه و قیمت های کالاها و خدمات، تغییرات پیچیده ای در اقتصاد از طریق تخصیص منابع به وجود می آورد، که دارای آثار گسترده-ای می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسباتی اثرات حذف یارانه سوخت بر تغییرات تولید، هزینه و قیمت در خراسان رضوی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد با حذف یارانه سوختهای فسیلی شاخص تولید، هزینه و قیمت کالاهای تولیدی بخشهای مختلف افزایش می-یابد و بالاترین رشد تولید و هزینه مربوط به بخش گازطبیعی و بالاترین افزایش قیمت مربوط به بخش فرآورده های نفتی می باشد. در مورد تغییرات قیمت در سناریوهای مختلف، همه بخشهای مختلف بالاترین افزایش قیمت را در سناریوی حذف یکباره دارند، بجز بخش خدمات و برق که در سناریوی حذف یارانه سوخت در 5 سال قیمت خدمات آنها بیشتر افزایش می یابد. بر اساس نتایج حاصله اگرچه سناریوی حذف یکباره با افزایش تولید کمتر و افزایش هزینه بیشتر ی همراه است ولی این سناریو به دلیل اینکه اختلاف زیادی بین این تغییرات وجود ندارد بر سایرسناریوها ترجیح دارد . همچنین در این سناریو بار روانی افزایش قیمتها خود را در یکسال نشان می دهد ، در حالی که در سایر سناریوها حذف تدریجی هرساله افزایش قیمت و بار روانی ناشی از آن وجود خواهد داشت

کلمات کلیدی

, یارانه سوخت, تولید, هزینه, شاخص قیمت, مدل تعادل عمومی قابل محاسبه, خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030093,
author = {مریم مقیمی فیض آبادی and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {حذف یارانه سوخت و بررسی آثار آن بر تولید، هزینه و سطوح قیمتها در خراسان رضوی},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2012},
volume = {12},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-6768},
pages = {1--23},
numpages = {22},
keywords = {یارانه سوخت، تولید، هزینه، شاخص قیمت، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه،خراسان رضوی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حذف یارانه سوخت و بررسی آثار آن بر تولید، هزینه و سطوح قیمتها در خراسان رضوی
%A مریم مقیمی فیض آبادی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2012

[Download]