همایش الزهرا , 2013-06-17

Title : ( تاثیر عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران در ایران )

محمدحسین ودیعی نوقابی , امیر متحدین , سیدمحمد حسینی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

مروزه به سختی می توان یک کسب و کار بزرگ را بدون داشتن حتی یک رسوایی مهم حسابداری پیدا کرد. افراد حرفه حسابداری باید سطح بالایی از صحت و درستی را در خدمات حرفه ای خود رعایت کنند و تصمیم گیری اخلاقی آنان برای کسب بازار سرمایه کارا و منصفانه و تخصیص بهینه منابع ضروری می باشد. به دنبال بسیاری از طوفان ها و رسوایی های بزرگ حسابداری ، شرکت های سهامی بسیاری خواستار به کارگیری اخلاق در حرفه حسابداری و آموزش اخلاق در دوره تحصیلات کلاسیک حسابداری، شده اند.در این تحقیق، رویکردهای اخلاقی منفعت گرایانه، مذهب گرایانه، هرمنوتیک، وظیفه گرایانه ، خود خواهانه و عدم ارتباط بین اخلاق و حسابداری با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. سپس، گرایش اخلاقی حسابداران با استفاده از مقیاس لیکرت کمی شد. در نهایت، اثر متغیرهای جنسیت ،سطح تحصیلات، مذهب گرایی و تجربه کاری بر هر کدام از گرایشهای اخلاقی بررسی شد. نتایج پاسخ های دریافتی نشان می دهند که فقط در رویکرد منفعت گرایانه بین مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد و سطح تحصیلات، مذهب گرایی و تجربه کاری روی گرایشات اخلاقی موثر نیست. با توجه به یافته های حاظر به نظر می رسد که در ایران بحث جنسیت و مذهب می تواند در گرایش به هر کدام از رویکردهای اخلاقی فوق تاثیر گذار باشد.

کلمات کلیدی

, تصمیم گیری اخلاقی, رویکردهای اخلاقی, اخلاق در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030132,
author = {ودیعی نوقابی, محمدحسین and متحدین, امیر and حسینی, سیدمحمد},
title = {تاثیر عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران در ایران},
booktitle = {همایش الزهرا},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تصمیم گیری اخلاقی، رویکردهای اخلاقی، اخلاق در حسابداری،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران در ایران
%A ودیعی نوقابی, محمدحسین
%A متحدین, امیر
%A حسینی, سیدمحمد
%J همایش الزهرا
%D 2013

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر