المپیک, دوره (20), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (49-58)

عنوان : ( تاثیر تصویرسازی هدایت شده بر دامنه حرکتی و حس عمقی ورزشکاران مرد مبتلا به آسیب های زانو )

نویسندگان: مهدی رستمی حاجی آبادی , نادر رهنما , خلیل خیام باشی , مهدی سهرابی , عفت بمبئی چی , پروین پذیرا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تصویر سازی هدایت شده، به عنوان یک درمان مکملف تکنیکی است که از روایت و حکایت ها استفاده می کند برای تأثیر بر تصاویر و الگوهایی که ذهن خلق می کند. هدف از این تحقیق عبارت است از بررسی تأثیر تصویر سازی هدایت شده بر دامنه حرکتی و حس عمقی ورزشکاران مرد مبتلا به آسیب های زانو. هیجده ورزشکار آسیب دیده از ناحیه زانو به صورت تصادفی و مساوی در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. ورزشکاران گروه تجربی و کنترل بعد از عمل جراحی رباط صلیبی قدامی یا منیسک به صورت تدریجی وارد تحقیق شدند. گروه تجربی علاوه بر تمرینات فیزیوتراپی، تمرینات تصویر سازی هدایت شده را نیز انجام دادند. دامنه حرکتی با گونیامتر دستی میزان خطای حس عمقی با دستگاه بایودکس سیستم سه هفته قبل و بعد از چهار هفته تمرینات تصویر سازی اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها روش کوواریانس به کار رفت. نتایج تحقیق نشان داد همراه کردن تصویر سازی هدایت شده با فزیوتراپی (41/10±56/137 و 46/8±22/136 درجه) مانند فیزیوتراپی تنها (92/8±56/140 و 25/8±11/141 درجه) به ترتیب موجب افزایش دامنه حرکتی در زانوی آسیب دیده و سالم شد. میزان خطای حس عمقی در زانوی آسیب دیده و سالم به ترتیب در گروه تجربی 8/4% و 56/15% کاهش داشت. اما در گروه کنترل در زانوی آسیب دیده به میزان 7% افزایش یافت و در پای سالم به میزان 07/9% کاهش داشت. اما در تمامی موارد تفاوت های مشاهده شده از لحاظ آماری معنادار نبودند (05/0=). از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گیری کرد تصویر سازی هدایت شده به همراه فیزیوتراپی، به طور غیر معناداری موجب بهبودی دامنه حرکتی و حس عمقی در بیماران می شود.

کلمات کلیدی

, تمرین ذهنی, حس عمقی, دامنه حرکتی, رباط متقاطع قدامی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030181,
author = {مهدی رستمی حاجی آبادی and نادر رهنما and خلیل خیام باشی and سهرابی, مهدی and عفت بمبئی چی and پروین پذیرا},
title = {تاثیر تصویرسازی هدایت شده بر دامنه حرکتی و حس عمقی ورزشکاران مرد مبتلا به آسیب های زانو},
journal = {المپیک},
year = {2012},
volume = {20},
number = {2},
month = {September},
issn = {1025-4277},
pages = {49--58},
numpages = {9},
keywords = {تمرین ذهنی، حس عمقی، دامنه حرکتی، رباط متقاطع قدامی و منیسک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تصویرسازی هدایت شده بر دامنه حرکتی و حس عمقی ورزشکاران مرد مبتلا به آسیب های زانو
%A مهدی رستمی حاجی آبادی
%A نادر رهنما
%A خلیل خیام باشی
%A سهرابی, مهدی
%A عفت بمبئی چی
%A پروین پذیرا
%J المپیک
%@ 1025-4277
%D 2012

[Download]