رفتار حرکتی, دوره (2), شماره (5), سال (2010-6) , صفحات (13-23)

عنوان : ( تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکت )

نویسندگان: مهدی سهرابی , علی رضا فارسی , جواد فولادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه تجدید نظر شدۀ تصویرسازی حرکت بود. به این منظور از بین 761 نفر آزمودنی از 4 دانشگاه، تعداد 200 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامۀ مربوطه را تکمیل نمودند پس از یک هفته‌ای مجدداً در شرایط مشابه همان پرسشنامه را تکمیل کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکت هال و مارتین(1997) با هشت سوال و دو خرده مقیاس بود. برای تعیین اعتبار عاملی اکتشافی، از روش تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی، برای تعیین اعتبار عاملی تاییدی از الگوی معادلات ساختاری و برای تعیین ثبات درونی و پایایی زمانی از روش های ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکت با درصد واریانس در دو عامل تصویرسازی ذهنی حرکتی(77/40)، تصویرسازی ذهنی بینایی (99/23) از اعتبار سازه مطلوبی برخورداراست. دامنه بار عاملی در سؤال های خرده مقیاس حرکتی از (53/) تا (78/) و در خرده مقیاس بینائی از (56/) تا (78/)، مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد ثبات درونی(73/) و پایایی زمانی (77/) و نیز خرده مقیاس های آن مورد تایید است. بنابراین می-توان نتیجه گیری کرد که نسخۀ فارسی پرسشنامۀ تصویرسازی حرکت از اعتبار و پایایی لازم برخوردار است و می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای تعیین قابلیت تصویرسازی ذهنی آزمودنی ها استفاده شود. همچنین از این پرسشنامه می توان جهت اهداف کاربردی برای ورزشکاران و محققین در محیط های آموزشی ـ ورزشی و پژوهشی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, تصویرسازی ذهنی, تصویرسازی حرکتی و تصویرسازی بینایی, اعتبار تأییدی, اعتبار اکتشافی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030201,
author = {سهرابی, مهدی and علی رضا فارسی and فولادیان, جواد},
title = {تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکت},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {5},
month = {June},
issn = {2322-1631},
pages = {13--23},
numpages = {10},
keywords = {تصویرسازی ذهنی، تصویرسازی حرکتی و تصویرسازی بینایی، اعتبار تأییدی، اعتبار اکتشافی و پایایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکت
%A سهرابی, مهدی
%A علی رضا فارسی
%A فولادیان, جواد
%J رفتار حرکتی
%@ 2322-1631
%D 2010

[Download]