یازده امین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28

عنوان : ( برآورد مینیمم فاصله هلینجر در مدل دو نمونه ای نیمه پارامتری )

نویسندگان: مریم حسام عارفی , وحید فکور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی برآورد پارامترها در مدل دو نمونه‌ای نیمه پارامتری می‌پردازیم. فرض می‌کنیم Xn,…, X1 یک نمونه‌‌ی تصادفی از جمعیتی با تابع توزیع Gو تابع چگالی g، مستقل از Xiها، Zm,…, Z1 نمونه تصادفی دیگری با تابع توزیع Hو تابع چگالی h(x)=exp(α+r(x)β)g(x) ‌ باشند. در این مدل α و β پارامترهای نامعلوم مورد علاقه و g یک چگالی نامعلوم است. این مدل در تحلیل تشخیص لجستیک و مطالعات مورد شاهد کاربرد وسیعی دارد. در این مقاله با استفاده از مینیمم سازی فاصله هلینجر α و β را برآورد می‌کنیم و برآوردگرهای پیشنهاد شده طوری انتخاب می‌شوند تا فاصله هلینجر بین یک مدل نیمه پارامتری و یک برآوردگر چگالی ناپارامتری را مینیمم کنند. خواص مجانبی مانند از قبیل سازگاری و نرمال مجانبی بودن برآوردگرهای α و β بررسی می‌شوند.

کلمات کلیدی

, فاصله هلینجر, نرمال مجانبی, مدل نیمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030381,
author = {حسام عارفی, مریم and فکور , وحید},
title = {برآورد مینیمم فاصله هلینجر در مدل دو نمونه ای نیمه پارامتری},
booktitle = {یازده امین کنفرانس آمار ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فاصله هلینجر، نرمال مجانبی، مدل نیمه پارامتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد مینیمم فاصله هلینجر در مدل دو نمونه ای نیمه پارامتری
%A حسام عارفی, مریم
%A فکور , وحید
%J یازده امین کنفرانس آمار ایران
%D 2012

[Download]