مطالعات تاریخ اسلام, دوره (4), شماره (13), سال (2012-9) , صفحات (147-163)

عنوان : ( کارگزاران اموی در نظام خلافت عباسی )

نویسندگان: علی ناظمیان فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حاکمیت عباسیان که محصول جنبشی انقلابی و حرکتی آرمان گرایانه بود،در نخستین مراحل استقرار خود، شیوه های قهرآمیز و خشونت باری را در برخورد با بازماندگان رژیم اموی در پیش گرفت. طولی نکشید که با تغییر نگرش خلفای عباسی، شماری از کارگزاران رژیم پیشین، در دوره جدید به خدمت گرفته شدند تا در مناصب اداری، نظامی و قضایی به ایفای نقش بپردازند. دگردیسی در رفتار عباسیان نسبت به امویان، عمده ترین مسأله ای است که این مقاله میکوشد تا به روش توصیفی- تحلیلی به تبیین آن همت گمارد و نشان دهد که عباسیان با گذر از دورۀ «کرسی لرزان سیاست» که به حذف شماری از بازماندگان اموی انجامید، سیاست شمول گرایانه ای را در پیش گرفتند تا اقوام و طوایف مختلف، ازجمله کارگزاران بازماندۀ اموی در میان اعراب شمالی و جنوبی را به زیر چتر فراگیر خود درآورند تا از این رهگذر، مانع از بازتولید رقابت های کهن میان آنها شوند و با تبدیل تهدیدها به فرصت ها، از تجربه و مهارت کارگزاران اموی در تنظیم و روالمند کردن امور اداری، نظامی و قضایی خویش بهره گیرند.

کلمات کلیدی

, کارگزاران اموی, خلفای عباسی, اهل حدیث, شمول گرایی, سیاست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030647,
author = {ناظمیان فرد, علی},
title = {کارگزاران اموی در نظام خلافت عباسی},
journal = {مطالعات تاریخ اسلام},
year = {2012},
volume = {4},
number = {13},
month = {September},
issn = {2228-6713},
pages = {147--163},
numpages = {16},
keywords = {کارگزاران اموی، خلفای عباسی، اهل حدیث، شمول گرایی، سیاست موازنه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارگزاران اموی در نظام خلافت عباسی
%A ناظمیان فرد, علی
%J مطالعات تاریخ اسلام
%@ 2228-6713
%D 2012

[Download]