اقتصاد کشاورزی, دوره (6), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (101-120)

عنوان : ( بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: آرش دوراندیش , محمدرضا کهنسال , ناصر شاه نوشی فروشانی , مسعود حسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زرشک یکی از مهمترین محصولات استان خراسان جنوبی است. حدود 98 درصد زرشک کشور در این استان تولید می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر تولید زرشک، محاسبه کارایی فنی زرشک‌کاران و تعیین عوامل موثر بر کارایی آنها در استان خراسان جنوبی می‌باشد. داده‌های مورد نیاز این مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای و تکمیل پرسشنامه از 90 نفر از کشاورزان این استان در سال 1390 به دست آمده است. به منظور بررسی عوامل موثر بر تولید زرشک از تابع تولید کاب-داگلاس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نیروی‌کار، زمین، پربازده یا کم بازده بودن سال برای باغ و آبیاری به ترتیب بیشترین تاثیرمعنی‌دار را بر تولید زرشک دارند. نتایج محاسبه کارایی فنی و عوامل موثر بر آن نیز نشان می دهد که میانگین کارایی فنی زرشک‌کاران 81 درصد و بالاترین و پایین‌ترین کارایی فنی به ترتیب 99 و 34 درصد می‌باشد. همچنین تجربه، شغل اصلی و تعداد نیروی کار خانوادگی کشاورز بر کارایی فنی تاثیر معنی‌دار و مستقیمی دارد. بنابراین، با توجه به اینکه افزایش آبیاری و تجربه از عوامل مهم در افزایش تولید زرشک و افزایش کارایی زرشک کاران به شمار می‌روند، استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری به منظور افزایش راندمان آبیاری و برگزاری کلاس های آموزشی به منظور افزایش تجارب زرشک کاران پیشنهاد می-گردد.

کلمات کلیدی

, زرشک, تابع تولید, کارایی فنی, استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030838,
author = {دوراندیش, آرش and کهنسال, محمدرضا and شاه نوشی فروشانی, ناصر and حسین زاده, مسعود},
title = {بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-5524},
pages = {101--120},
numpages = {19},
keywords = {زرشک، تابع تولید، کارایی فنی، استان خراسان جنوبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی
%A دوراندیش, آرش
%A کهنسال, محمدرضا
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A حسین زاده, مسعود
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2013

[Download]