اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (1), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (97-126)

عنوان : ( تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86 )

نویسندگان: حمیده سلیمی فر , مصطفی سلیمی فر , محمد رضا شورورزی , سید سعید ملک الساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه میان موجودی سرمایه در گروههای صنعتی استان خراسان رضوی و افزایش بهرهوری نیروی کار و بهرهوری کل عوامل تولید در دوره 1386-1382 میباشد. به‌این منظور ابتدا به بررسی ادبیات موجود در زمینه بهرهوری، اهمیت بهرهوری و سابقه آن در آسیا پرداخته شده است. سپس به طور خلاصه تاریخچه صنعت در استان خراسان رضوی از ابعاد مختلف بررسی شده و در ادامه پس از تخمین موجودی سرمایه به تفکیک گروههای صنعتی مورد بحث، به کمک برآورد یک مدل مناسب، فرضیه‌های تحقیق با استفاده از تابع کاب- داگلاس و دادههای تلفیقی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهند که رابطه مثبت و معناداری بین افزایش موجودی سرمایه و بهرهوری نیروی کار و نیز بین افزایش موجودی سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره مورد مطالعه وجود داشته است.

کلمات کلیدی

تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031333,
author = {حمیده سلیمی فر and سلیمی فر, مصطفی and محمد رضا شورورزی and ملک الساداتی, سید سعید},
title = {تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-7790},
pages = {97--126},
numpages = {29},
keywords = {تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86
%A حمیده سلیمی فر
%A سلیمی فر, مصطفی
%A محمد رضا شورورزی
%A ملک الساداتی, سید سعید
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2011

[Download]