دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی , 2012-10-17

عنوان : ( تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر درکشتی گیران تیم ملی آزاد )

نویسندگان: جواد قائمی , رضا رمضانزاده , امیر رشیدلمیر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: قدرت دست برای عمل گرفتن و کشیدن در بسیاری از ورزش ها همچون صخره نوردی، کشتی، هندبال و شنا ضروری است(4،1). ویژگی های آنتروپومتریک دست مانند اندازه،شکل و ساختار، روی قدرت دست مؤثر است (2). هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد اختصاصی دست و قدرت دست بود. در صورت وجود چنین رابطه ای و با توجه به اینکه قدرت دست در اجرای کشتی گیران مؤثر است، ابعاد اختصاصی دست کشتی گیران ممکن است در کنار دیگر عوامل آنتروپومتریک و فیزیولوژیک، به عنوان عاملی برای استعدادیابی کشتی گیران مورد استفاده قرار گیرد. روش شناسی: این پژوهش توصیفی-همبستگی و از نوع تحقیقات کاربردی است. نمونه آماری پژوهش، 13کشتی گیر نوجوان تیم ملی آزاد که میانگین سنی آن ها 1±16 بود. برای اندازه گیری حداکثر قدرت دست، از داینامومتر دیجتال استفاده شد که قدرت را به کیلوگرم و با دقت 1/0 نشان می داد. به آزمودنی ها 3 بار فرصت داده شد تا حداکثر قدرت دست خود را روی داینامومتر اعمال کنند. برای اندازه گیری شاخص های ویژه دست، از پروتکل ویسناپو و همکاران (2007) استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق در جدول 1 نشان می دهد بین قدرت دست با طول همه انگشتان دست رابطه معنی داری وجود دارد. (05/0>P). در محاسبه رگرسیون چند متغیره برای طول انگشتان، طول انگشت حلقه (RFL) نشان دهندة 5/43٪ (100×R2) واریانس ها در رابطه با حداکثر قدرت دست بوده و پیشگوی خوبی برای میزان قدرت دست است. بحث و نتیجه گیری: دراین پژوهش از روشی که ویسناپو و همکارانش (2007)(3) برای اندازه گیری ابعاد آنتروپومتریک دست ابداع کرده اند، استفاده شد. در زمینه تاثیر ابعاد اختصاصی دست روی قدرت دست، تحقیقات اندکی انجام شده است (3). بیشتر پژوهش ها برای اندازه گیری ابعاد دست تنها به اندازه گیری طول دست (فاصله مچ تا نوک انگشت وسط) اکتفا کرده اند. در پژوهش حاضر از بین 5 شاخص آنتروپومتریک اندازه گیری شده دست، تمام موارد با قدرت دست رابطه معنی داری داشت. در این پژوهش نیروی تولید شده توسط دست به وسیله داینامومتر در رابطه با طول تک تک انگشتان بررسی و مشخص شد که طول انگشت حلقه نسبت به دیگر انگشتان رابطه قوی تری با قدرت دست دارد ( 5/43٪)که پیش بینی کننده قدرت دست است. در نتیجه علاوه بر اینکه ابعاد اختصاصی بزرگتر دست،یکی به علت بهرة مکانیکی بیشتر و دیگری به علت رابطة این ابعاد با قدرت دست، به احتمال زیاد موجب بهبود اجرای کشتی گیران می شود.همچنین شاخص RFL پیش گوی بسیار قوی برای قدرت دست است و در کنار ابعاد آنتروپومتریک کل بدن باید به ابعاد اختصاصی دست برای استعدادیابی کشتی گیران توجه داشت.

کلمات کلیدی

, استعدادیابی, آنتروپومتری دست, قدرت دست,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031393,
author = {قائمی, جواد and رضا رمضانزاده and رشیدلمیر, امیر},
title = {تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر درکشتی گیران تیم ملی آزاد},
booktitle = {دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استعدادیابی، آنتروپومتری دست، قدرت دست، کشتی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر درکشتی گیران تیم ملی آزاد
%A قائمی, جواد
%A رضا رمضانزاده
%A رشیدلمیر, امیر
%J دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
%D 2012

[Download]