الدراسات الادبیه, دوره (1), شماره (75), سال (2012-6) , صفحات (247-261)

عنوان : ( تأثیر شعر جاهلی عرب بر شعر سعدی )

نویسندگان: سیدحسین فاطمی , احسان قبول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روابط زبان و ادبیات عرب و ادبیات فارسی روابطی کهن و ژرف است که از پیش از اسلام شروع می‌شود و تا به امروز ادامه می‌یابد. از این رو، مسائل متعدّد پژوهشی در حوزه‌ی ادبیات تطبیقی میان این دو ادبیات وجود دارد. از جمله‌ی این مسائل پژوهشی که کم‌تر به آن پرداخته شده است، تأثیر شعر جاهلی عرب بر شعر سعدی شیرازی می‌باشد. در این مقاله نخست بر مبنای نظریه‌ی فرانسوی و روش تحقیق آن، اثبات شده است که سعدی تحت تأثیر شعر جاهلی بوده است؛ سپس انواع تأثیرپذیری شعر سعدی از شعر جاهلی در دو عرصه‌ی ساختار و محتوا طبقه‌بندی و تبیین شده و به ابداعات و خلّاقیّت‌های سعدی در استفاده از اشعار جاهلی اشاره شده است.

کلمات کلیدی

, شعر سعدی, شعر جاهلی عرب, ادبیات تطبیقی, نظریه‌ی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032375,
author = {فاطمی, سیدحسین and قبول, احسان},
title = {تأثیر شعر جاهلی عرب بر شعر سعدی},
journal = {الدراسات الادبیه},
year = {2012},
volume = {1},
number = {75},
month = {June},
issn = {2009-2011},
pages = {247--261},
numpages = {14},
keywords = {شعر سعدی، شعر جاهلی عرب، ادبیات تطبیقی، نظریه‌ی فرانسوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شعر جاهلی عرب بر شعر سعدی
%A فاطمی, سیدحسین
%A قبول, احسان
%J الدراسات الادبیه
%@ 2009-2011
%D 2012

[Download]