اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران , 2012-09-11

عنوان : ( شبیه سازی انتقال جرم و حرارت همزمان در جابجایی اجباری همراه با میعان )

نویسندگان: سیدحیدر رجائی شوشتری , اکبر شاهسوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود اختلاف پتانسیل سیمیایی و گرادیان دمایی به صورت همزمان در یک فرآیند منجر به وقوع همزمان پدیده های انتقال جرم و انتقال حرارت خواهد شد. در این پژوهش ضمن مدل سازی فرآیندهای مختلف انتقال جرم و حرارت همزمان، نسبت به ارائه مشخصات یک سیستم آزمایشگاهی جهت بررسی صحت نتایج مدل سازی انجام شده، اقدام گردیده است. نتایج به دست آمده از حل همزمان مجموعه معادلات جبری غیر خطی مربوط به مدل ریاضی سیستم مورد نظر حاکی از آن است که وجود انتقال جرم نقش به سزایی در میزان کل حرارت منتقل شده داشته و این امر در حضور پدیده های میعان و تبخیر به شدت تقویت می گردد.

کلمات کلیدی

, مدل سازی, شبیه سازی, انتقال جرم و حرارت همزمان, میعان, جابجایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032548,
author = {رجائی شوشتری, سیدحیدر and شاهسوند, اکبر},
title = {شبیه سازی انتقال جرم و حرارت همزمان در جابجایی اجباری همراه با میعان},
booktitle = {اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران},
year = {2012},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {مدل سازی، شبیه سازی،انتقال جرم و حرارت همزمان، میعان، جابجایی اجباری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی انتقال جرم و حرارت همزمان در جابجایی اجباری همراه با میعان
%A رجائی شوشتری, سیدحیدر
%A شاهسوند, اکبر
%J اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
%D 2012

[Download]