روستا و توسعه, دوره (15), شماره (5), سال (2013-1) , صفحات (137-154)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی برای حفاظت از منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , محمد مظهری , حمیده خاکسار , مریم رسول زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جایگاه زنان در توسعه پایدار و نقش آنان در عرصه های مختلف اجتماعی به خصوص در مناطق روستائی غیر قابل انکار می باشد، بنابراین لازم است به این گروه در حفاظت از منابع آبی توجه بیشتری شود. در این مطالعه سعی شده تا نقش زنان روستائی در مصرف اصولی منابع آبی کشاورزی مورد تجزیه و تحلیل واقع شود. داده های این مطالعه با استفاده از دو مدل لوجیت مجزا ابتدا عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در امور مربوط به آبیاری و سپس عوامل موثر بر آموزش آنها جهت آشنایی با روشهای حفاظت از منابع آب مورد بررسی قرار گرفت. آمار و اطلاعات نیز در سال 1387 از طریق تکمیل 300 پرسشنامه در جامعه زنان روستایی استان خراسان رضوی و 35 پرسشنامه از کارشناسان جمع آوری شد، روش تحقیق از نوع توصیفی– پیمایشی است. نتایج نشان داد زنان روستایی استان خراسان رضوی در امور آبیاری فعالیت چندانی ندارند که مهمترین علل عدم انجام آبیاری توسط آنها عبارت از فرهنگ منطقه، پرمسئولیت و سخت بودن این فعالیت و عدم آشنایی با نحوه انجام آن می باشد. اما به دلیل تاثیر غیرمستقیمی که آنها بر افراد خانواده و اطرافیان خود دارند می بایستی آنها را با روشهای حفاظت از منابع آب کشاورزی آشنا کرد و در نهایت به ارائه راهکارهای مناسب و اجرایی در این خصوص پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, منابع آب کشاورزی, مصرف , زنان روستایی, مدل لوجیت, استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032746,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and محمد مظهری and حمیده خاکسار and مریم رسول زاده},
title = {بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی برای حفاظت از منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2013},
volume = {15},
number = {5},
month = {January},
issn = {1563-3322},
pages = {137--154},
numpages = {17},
keywords = {منابع آب کشاورزی- مصرف - زنان روستایی- مدل لوجیت- استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی برای حفاظت از منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A محمد مظهری
%A حمیده خاکسار
%A مریم رسول زاده
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2013

[Download]