پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (8), شماره (15), سال (2012-7) , صفحات (67-78)

عنوان : ( مهارت های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو )

نویسندگان: حمید رضا طاهری تربتی , مهدی نبوی نیک , امیر مقدم , گاوین برسلین , مریم قربان صباغ ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یادگیری حرکتی به عنوان یک فرایند اختصاصی و یا عمومی در سالهای اخیر مورد بحث محققان بوده است. یافته های اخیر وجود مهارتهای ویژه را در بازیکنان نخبه گزارش کرده اند که برخلاف برخی اصول نظریه طرحواره و اصول تغییرپذیری نیرو می باشد. هدف از انجام این تحقیق، جستجوی مهارتهای ویژه در نقاط مورد علاقه بازیکنان نخبه بسکتبال می باشد. ده بازیکن ماهر بسکتبال 210 شوت جفت را از نقاط مورد علاقه و 3 نقطه جلوتر و 3 نقطه عقب تر از آن که همگی عمود بر سبد بودند، اجرا کردند. معادله رگرسیون خطی برای تخمین عملکرد پیش بینی شده استفاده شد و سپس عملکرد واقعی و پیش بینی شده آنان مورد مقایسه قرار گرفت. تحلیل نهایی اختلاف معناداری را میان عملکرد بازیکنان در نقاط دلخواه و پیش بینی ها نشان داده و وجود مهارت وی‍ژه را در نقاط موردعلاقه بازیکنان نخبه بسکتبال اثبات می کند. از یافته های دیگر این تحقیق، تایید مدل موازنه است که عملکرد زنگوله ای شکل بازیکنان ماهر بسکتبال موید این مطلب است.

کلمات کلیدی

, مهارت های ویژه, نظریه طرحواره, بازنمایی های حافظه, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032915,
author = {طاهری تربتی, حمید رضا and نبوی نیک, مهدی and امیر مقدم and گاوین برسلین and قربان صباغ, مریم},
title = {مهارت های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو},
journal = {پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی},
year = {2012},
volume = {8},
number = {15},
month = {July},
issn = {5397-2008},
pages = {67--78},
numpages = {11},
keywords = {مهارت های ویژه، نظریه طرحواره، بازنمایی های حافظه، مدل موازنه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مهارت های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A نبوی نیک, مهدی
%A امیر مقدم
%A گاوین برسلین
%A قربان صباغ, مریم
%J پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
%@ 5397-2008
%D 2012

[Download]