تولیدات دامی, دوره (14), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (19-31)

عنوان : ( مطالعه منحنی های میزان تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران با دورههای شیردهی متفاوت )

نویسندگان: کریم حسن پور , علی اصغر اسلمی نژاد , محمد مرادی شهربابک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر طول دوره شیردهی بر منحنی های شیردهی و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 964606 و 885342 رکورد روزآزمون به ترتیب برای میزان تولید شیر و درصد چربی شیر استفاده شد. داده ها در چهار گروه (گروه یک: با طول دوره شیردهی 241 تا 300 روز،‏ گروه دو: 301 تا 400 روز،‏ گروه سه: 401 تا 500 روز و گروه چهار: 501 تا 600 روز) طبقه بندی شدند. تعداد نه تابع غیرخطی برای برازش منحنی ها در هر چهار گروه مورد استفاده قرار گرفت. تابع ناراشین تاکمای 1 که در قبل برای برازش منحنی تولید تخم مرغ مورد استفاده قرار می گرفت،‏ در این تحقیق استفاده شد و در برازش منحنی شیردهی و درصد چربی شیر از صحت کافی برخوردار بود و در بعضی از مواقع،‏ بهتر از توابع دیگر عمل میکرد. توابع وود،‏ دیجسترا و رووک دارای بالاترین مقدار ضریب تبیین تصحیح شده بودند و تابع لژاندر در هر چهار گروه دارای پایین ترین مقدار بود. گاوهای با طول دوره شیردهی بالا نسبت به گروه های دیگر تداوم تولید بالا و در کل دوره شیردهی،‏ تولید بالاتری داشتند. تولید شیر و تولید چربی در 305 روز در گاوهای گروه چهارم به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از سایر گروه ها بود. در مقابل،‏ با کاهش طول دوره شیردهی،‏ تولید شیر به طور معنی داری کاهش نشان داد و شیب مرحله کاهشی در گاوهای گروه اول زیادتر بود.

کلمات کلیدی

، منحنی درصد چربی ، هلشتاین ، منحنی شیردهی ، تداوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032947,
author = {حسن پور, کریم and اسلمی نژاد, علی اصغر and محمد مرادی شهربابک},
title = {مطالعه منحنی های میزان تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران با دورههای شیردهی متفاوت},
journal = {تولیدات دامی},
year = {2012},
volume = {14},
number = {1},
month = {June},
issn = {2009-6776},
pages = {19--31},
numpages = {12},
keywords = {، منحنی درصد چربی ، هلشتاین ، منحنی شیردهی ، تداوم شیردهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه منحنی های میزان تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران با دورههای شیردهی متفاوت
%A حسن پور, کریم
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A محمد مرادی شهربابک
%J تولیدات دامی
%@ 2009-6776
%D 2012

[Download]