بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق , 2012-11-12

عنوان : ( طبقه بندی پستهای فوق توزیع خراسان بر اساس الگوی تغییرات بار با استفاده از یک روش ترکیبی )

نویسندگان: سیدداود سیدجوان , حبیب رجبی مشهدی , امیرمسعود بزرگی , محمدفخرالدین ییلاقی , جواد حسن پور ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش اطلاع از الگوی تقاضای برق و پروفایل بار مصرف کنندگان، تامین کنندگان را به توسعه تعرفههای جدید تشویق میکند. با توجه به تغییرات الگوی بار غالب در اکثر پستها، میتوان الگوی بارهایی که دارای رفتار مشابه میباشند را در دستههای متناظرشان طبقهبندی به K-means نمود. لذا این مقاله با استفاده از الگوریتم بررسی دقیقی از تغییرات الگوی بار و انتخاب مناسب - ترین دستهها پرداخته تا بتوان پستهایی را که دارای رفتارهای متفاوت در زمینه پروفایل بار میباشند از یکدیگر تفکیک نمود. به منظور کاهش بعد ورودی با مناسب - (PCA) استفاده از تحلیل مولفههای اصلی کرنل 1 ترین مشخصهها تعیین و به کمک آن به دقت بالایی از تخمین خواهیم رسید. روش پیشنهادی برروی پروفایل بار مشترکین پستهای برق منطقه ای خراسان شبیه سازی شده است.

کلمات کلیدی

, دسته بندی, طبقه بندی مصرف کنندگان, تحلیل مولفه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033395,
author = {سیدجوان, سیدداود and رجبی مشهدی, حبیب and بزرگی, امیرمسعود and محمدفخرالدین ییلاقی and جواد حسن پور},
title = {طبقه بندی پستهای فوق توزیع خراسان بر اساس الگوی تغییرات بار با استفاده از یک روش ترکیبی},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دسته بندی، طبقه بندی مصرف کنندگان، تحلیل مولفه های اصلی k-means},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طبقه بندی پستهای فوق توزیع خراسان بر اساس الگوی تغییرات بار با استفاده از یک روش ترکیبی
%A سیدجوان, سیدداود
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A بزرگی, امیرمسعود
%A محمدفخرالدین ییلاقی
%A جواد حسن پور
%J بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2012

[Download]