پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (2), شماره (2), سال (2012-4) , صفحات (237-250)

عنوان : ( شناسایی کتابهای مناسب غیر درسی همخوان با کتاب های درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستان )

نویسندگان: اعظم صنعت جو , سیدمهدی سیدقطبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: در نظام های آموزشی برنامه مدار، آموزش و به دنبال آن یادگیری مبتنی بر تک کتاب درسی است. جهت تثبیت و تعمیق مطالب آموخته شده، از کتاب های غیردرسی که از نظر محتوا متناسب با محتوای کتا بهای درسی باشند و از سوی دیگر ازویژگ یهای ظاهری کتاب های مناسب برخوردار باشند می توان بهره جست. هدف پژوهش حاضر شناسایی کتاب های مناسب غیردرسی همخوان با محتوای کتا بهای درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستان با استفاده از معیارهای موضوعی و ویژگ یهای ظاهری کتا بها است. روش: کتاب های غیردرسی با استفاده از سیاهه های وارسی موضوعی و عمومی محقق ساخته، به منظور شناسایی کتا بهای مناسب غیردرسی مورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین با روش تحلیل محتوا، مفاهیم و عبارات کلیدی موجود در کتاب های درسی استخراج، و با کتا بهای غیردرسی مطابقت داده شدند. یافته ها: با بکارگیری معیارهای شناسایی شده در این پژوهش، 239 عنوان کتا ب مناسب غیردرسی همخوان با کتاب های درسی علوم تجربی، 97 عنوان کتاب مناسب غیردرسی همخوان با کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی و 62 عنوان کتاب مرجع مناسب همخوان با کتا بهای درسی شناسایی گردید.

کلمات کلیدی

, کتاب غیر درسی, کتاب مناسب, کتابهای علوم تجربی, کتابهای تعلیمات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033474,
author = {صنعت جو, اعظم and سیدقطبی, سیدمهدی},
title = {شناسایی کتابهای مناسب غیر درسی همخوان با کتاب های درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستان},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {2},
month = {April},
issn = {2251-6344},
pages = {237--250},
numpages = {13},
keywords = {کتاب غیر درسی- کتاب مناسب- کتابهای علوم تجربی- کتابهای تعلیمات دینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی کتابهای مناسب غیر درسی همخوان با کتاب های درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستان
%A صنعت جو, اعظم
%A سیدقطبی, سیدمهدی
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2012

[Download]