پژوهش در علوم ورزشی, دوره (2), شماره (11), سال (2011-10) , صفحات (45-56)

عنوان : ( تعیین انتظارات مخاطبان ایستگاههای تندرستی مستقر در پارکهای شهرداری تهران: مطالعه موردی، منطقه 6 )

نویسندگان: سیدمرتضی عظیم زاده , حمیدرضا گوهررستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازمانهای موفق در جهت رضایتمندی کامل مخاطبان خود به دنبال بررسی و درک کامل انتظارات آنها هستند. هدف این تحقیق تعیین انتظارات شرکت کنندگان ایستگاههای تندرستی پارکهای شهرداری تهران با مطالعه موردی منطقه 6 است. روش تحقیق حاضر، توصیفی- پیمایشی است. روش گردآوری داده ها، میدانی و ابزار تحقیق، پرسشنامه (83/0=α) بوده است. جامعه تحقیق، افراد شرکت کننده در ایستگاه های تندرستی پارکهای شهرداری منطقه 6 تهران بودند (500 نفر) که نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد (191 نفر). یافته ها نشان داد در مجموع محیط فیزیکی بالاترین و هویت ایستگاه تندرستی پایین ترین انتظار آنها از ایستگاه بوده است. آزمون تی مستقل تفاوت معناداری بین میانگین انتظارات زنان و مردان و مجردها و متأهل ها نشان نداد؛ همچنین آزمون آنووا یک طرفه بجز گروههای سنی متفاوت در مابقی گروهها بر اساس تحصیلات، شغل، سابقه حضور و دفعات حضور در ایستگاه تندرستی تفاوت معناداری را در میانگین انتظارات آنها نشان نداد (05/0=α). با توجه به نتایج می توان گفت که «محیط فیزیکی» شامل: تمیزی، راحتی و امنیت از جمله مواردی بودند که مسئولان، بایستی به آنها توجه ویژه داشته باشند.

کلمات کلیدی

, انتظارات, مخاطبان, ایستگاه تندرستی, پارکها, شهرداری منطقه6
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033743,
author = {عظیم زاده, سیدمرتضی and حمیدرضا گوهررستمی},
title = {تعیین انتظارات مخاطبان ایستگاههای تندرستی مستقر در پارکهای شهرداری تهران: مطالعه موردی، منطقه 6},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {11},
month = {October},
issn = {1735-7314},
pages = {45--56},
numpages = {11},
keywords = {انتظارات، مخاطبان، ایستگاه تندرستی، پارکها، شهرداری منطقه6 تهران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین انتظارات مخاطبان ایستگاههای تندرستی مستقر در پارکهای شهرداری تهران: مطالعه موردی، منطقه 6
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A حمیدرضا گوهررستمی
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2011

[Download]