دانشکده پزشکی مشهد, دوره (56), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (15-20)

عنوان : ( بررسی تاثیر دستورالعمل های توجه درونی و بیرونی (دور و نزدیک) بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس )

نویسندگان: فاطمه دوستی تلگرد , محسن فروغی پور , مهدی سهرابی , حمید رضا طاهری تربتی , مرتضی سعیدی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سه نوع دستورالعمل توجه درونی، بیرونی نزدیک و بیرونی دور بر اکتساب و یادگیری تکلیف تعادلی بیماران مبتلا به ام اس است. روش کار این مطالعه توصیفی و نیمه تجربی در سال 1390 در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. نمونه آماری در این مطالعه 30 بیمار مبتلا به ام اس بود که به شیوه تصادفی از بین بیماران مبتلا به ام اس شهر مشهد انتخاب شدند و به همین روش نمونهها به سه گروه توجه درونی(توجه به پاها)، توجه بیرونی نزدیک(توجه به علامتهای جلو پاها) و توجه بیرونی دور(توجه به نشانههای دورتر از پاها) تقسیم شدند. اطلاعات ثبت شده در پرسشنامه ها با آمار مقایسه و تجزیه و تحلیل شدند. SPSS توصیفی و آزمون های آنوا، تی و نرم افزارهای اکسل و نتایج برای ،p=٠/ با استفاده از آزمون تی وابسته نشان داده شد که سطح معنا داری برای عملکرد گروه درونی برابر 41 است که با توجه به این که سطح معناداری p=0/ و برای گروه بیرونی دور 002 p= 0/ گروه بیرونی نزدیک 01 در نظر گرفته شد در گروه درونی معنادار نبود و در دو گروه بیرونی دور و نزدیک معنادار بود. p≤ ٠/05 نتیجه گیری نشان داد که تعادل شرکتکنندگان در هر دو گروه با دستورالعمل p≤ 0/ آزمون فرضیهها در سطح معناداری 05 توجه بیرونی دور و نزدیک بهبود پیدا کرد و میزان پیشرفت در هر دو گروه تقریباًمشابه بود ولی میانگین عملکرد این دو گروه بهتر از گروه با دستورالعمل توجه درونی بود.

کلمات کلیدی

, تعادل, دستورالعمل های توجه, مولتیپل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034127,
author = {دوستی تلگرد, فاطمه and محسن فروغی پور and سهرابی, مهدی and طاهری تربتی, حمید رضا and مرتضی سعیدی},
title = {بررسی تاثیر دستورالعمل های توجه درونی و بیرونی (دور و نزدیک) بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس},
journal = {دانشکده پزشکی مشهد},
year = {2013},
volume = {56},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-4013},
pages = {15--20},
numpages = {5},
keywords = {تعادل، دستورالعمل های توجه، مولتیپل اسکلروزیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر دستورالعمل های توجه درونی و بیرونی (دور و نزدیک) بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
%A دوستی تلگرد, فاطمه
%A محسن فروغی پور
%A سهرابی, مهدی
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A مرتضی سعیدی
%J دانشکده پزشکی مشهد
%@ 1735-4013
%D 2013

[Download]