کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (15), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (169-190)

عنوان : ( شناسایی و تبیین عوامل موثر بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایران )

نویسندگان: محمود سالاری , محمدحسین دیانی , سیدرحمت اله فتاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جامعه و روش تحقیق: با استفاده از روش مطالعه اسنادی و روش دلفی، متغیرهای مطرح و میزان اهمیت آنها شناسایی و تعیین شد. جامعة تحقیق از میان صاحب‏نظران و خبرگان حوزة فرهنگ مطالعه با روش نمونه‏گیری هدفمند (قضاوتی) انتخاب گردید. یافته‎ها: یافته‎ها نشان داد لایة ارزشها و باورهای فرهنگ مطالعه از 4 معیار اصلی(جامعه، نظام آموزشی، حوزة نشر و خانواده)، 7 معیار فرعی و 26 شاخص تشکیل شده و بیشترین معیارهای فرعی و شاخصها، مربوط به معیار اصلی «جامعه» بوده است.همچنین، رتبه‎بندی فریدمن معیارهای اصلی نشان‏ داد بین آنها تفاوت معناداری نیست، ولی در معیارهای فرعی لایة ارزشها نشان می‏دهد تفاوت معنادار است. در میان معیارهای فرعی، بالاترین رتبه‎ها به ترتیب به معیار «ترویج و ترغیب دانش‏آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان به مطالعه» و «ارزش‏آفرینی برای رسیدن به خانواده اهل سواد و مطالعه» تعلق دارد. در خصوص رتبه‎بندی شاخصهای موجود در معیار‎های فرعی « نگرش جامعه به مقولة جهان هستی»، «ترویج و ترغیب دانش‎آموزان، دانشجویان و استادان به مطالعه» و «باور به تأثیر کتاب در رشد ابعاد مختلف فردی و اجتماعی» نشان داد بین آنها تفاوت معنادار نبوده، اما رتبه‎بندی در شاخصهای معیار‎ «احساس نیاز به مطالعه» نشان داد تفاوت معنادار بوده‏است. پیشنهادها: پژوهشگر در نهایت با توجه به ماهیت فرهنگ مطالعه، نگاه متوازن برای توسعة لایه‎های فرهنگ مطالعه و تقدم شروع تغییر از لایة ارزشها نسبت به سایر لایه‎های فرهنگ را ‏با اتخاذ رویکرد سیستمی، پیشنهاد کرده است.

کلمات کلیدی

, مطالعه, فرهنگ مطالعه, فرهنگ مطالعه در ایران, لایة ارزشها و باورها, نگرش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034499,
author = {محمود سالاری and دیانی, محمدحسین and فتاحی, سیدرحمت اله},
title = {شناسایی و تبیین عوامل موثر بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایران},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2013},
volume = {15},
number = {4},
month = {March},
issn = {1680-9637},
pages = {169--190},
numpages = {21},
keywords = {مطالعه، فرهنگ مطالعه، فرهنگ مطالعه در ایران، لایة ارزشها و باورها، نگرش سیستمی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تبیین عوامل موثر بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایران
%A محمود سالاری
%A دیانی, محمدحسین
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2013

[Download]