مهندسی شیمی ایران, دوره (12), شماره (66), سال (2013-5) , صفحات (12-20)

عنوان : ( مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه عصبی- فازی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی )

نویسندگان: ناصر ثقه الاسلامی , سیدمحمود موسوی , مسیح اعلمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد بی رویه جمعیت، فقدان توسعه پایدار، مصرف بیش از حد سوختهای فسیلی باعث آلودگی بیش از حد آتمسفر در دهه های اخیر شده است. باتوجه به اهمیت روزافزون مسائل محیط زیستی و همچنین باتوجه به لزوم آگاهی مردم نسبت به میزان انتشار آلاینده ها در جو، شرایط ایجاب مینماید تا یک سیستم هشدار دهنده محیطی که توانایی پیش بینی آلاینده هایی مانند ازون را که مهمترین جزء تشکیل دهنده مه دود فتوشیمیایی بوده و گازی سمی، محرک چشم و مجاری تنفسی میباشد را ایجاد نمود. سیستم های فازی ـ عصبی یکی از ابزارهای بسیار متداول در مدلسازی و شبیه سازی سیستم های صنعتی میباشد. یکی از اولین سیستمهای عصبی ـ فازی برای تخمین توابع مبنا در قوانین، سیستم انفیس بوده که مزیت آن استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی جهت دسته بندی اطلاعات و همچنین توانایی آنها در استخراج قاعده و قانون مجموعه اطلاعات میباشد. در این تحقیق هدف آنست که برای پیش بینی تشکیل ازون در هوای شهر مشهد و با توجه به عوامل محیطی، از سیستمهای عصبی ـ فازی بر پایه استنتاج فازی-تطبیقی استفاده نمود و بهترین نتایج را با حداقل خطای مورد نظر با کمترین میزان داده ها و با قابلیت به روز نمودن بانک اطلاعاتی بدست آورد. مدل ارائه شده دارای پنج ورودی (غلظت های هیدروکربور غیر از متان، غلظت NOX ، دمای هوا، سرعت و جهت باد) و یک خروجی (غلظت ازون) می باشند. مقدار خطای بدست آمده برای شبکه طراحی شده در این تحقیق بر روی مجموعه داده های آموزش 8/1% و برای داده های آزمایشی 4/2% میباشد. نتایج این تحقیق همچنین نشانگر آنست که در الگوریتم پس انتشار، خطا نسبت به الگوریتم ترکیبی جوابهایی مناسبتر و با درصد خطای کمتری ایجاد مینماید.

کلمات کلیدی

, مدلسازی, آلودگی هوا, ازون, سیستمهای عصبی- فازی, سیستم استنتاج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034653,
author = {ثقه الاسلامی, ناصر and موسوی, سیدمحمود and مسیح اعلمی},
title = {مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه عصبی- فازی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2013},
volume = {12},
number = {66},
month = {May},
issn = {1735-5400},
pages = {12--20},
numpages = {8},
keywords = {مدلسازی، آلودگی هوا، ازون، سیستمهای عصبی- فازی، سیستم استنتاج فازی-تطبیقی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه عصبی- فازی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%A موسوی, سیدمحمود
%A مسیح اعلمی
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2013

[Download]