حرکت, دوره (1386), شماره (34), سال (2008-2) , صفحات (157-175)

عنوان : ( بررسی و مقایسه نظرهای معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثربخشی مسابقات علمی _ تخصصی )

نویسندگان: مهر علی همتی نژاد , طاهر افشارنژاد , زهرا سادات میرزازاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسابقات علمی _ تخصصی معلمان تربیت بدنی، یکی از روش های آموزشی و انگیزشی ضمن خدمت است که هرساله در سه مرحله برگزار می شود. این مسابقات شامل سه آزمون علمی، مهارتی و آمادگی جسمانی است. هدف تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه دیدگاه معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثربخشی مسابقات علمی _ تخصصی است. به این منظور، 290 نفر (260 معلم تربیت بدنی و 30 مسئول تربیت بدنی) از معلمان و مسئولان تربیت بدنی استان گیلان براساس جدول مورگان به طور تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. اعتبار آن قبلاً به روش آلفای کرونباخ بیشتر از 0/9 محاسبه شده بود. داده ها با استفاده از آزمون های کولموگروف – اسمیرنوف یک گروهی و – U من ویتنی در سطح معنی داری 05/0 P? تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل ها نشان داد که از نظر معلمان و مسئولان تربیت بدنی، شرکت در مسابقات بر ویژگی های شغلی، نحوه گذران اوقات فراغت و نحوه انجام وظایف شغلی معلمان تأثیر معنی داری دارد. در مورد تأثیر شرکت در این مسابقات بر متغیرهای شغلی بین دیدگاه های معلمان و مسئولان تربیت بدنی فقط در مورد متغیر توانایی و نحوه انجام وظایف شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد. در پایان نتیجه گیری می شود که از دیدگاه معلمان و مسئولان تربیت بدنی، مسابقات علمی _ تخصصی می تواند بر متغیرهای شغلی معلمان مؤثر باشد اما بر عملکرد آنها تأثیر چندانی ندارد

کلمات کلیدی

, معلمان تربیت بدنی, مسئولان تربیت بدنی, اثربخشی, مسابقات علمی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035268,
author = {مهر علی همتی نژاد and طاهر افشارنژاد and میرزازاده, زهرا سادات},
title = {بررسی و مقایسه نظرهای معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثربخشی مسابقات علمی _ تخصصی},
journal = {حرکت},
year = {2008},
volume = {1386},
number = {34},
month = {February},
issn = {1563-3306},
pages = {157--175},
numpages = {18},
keywords = {معلمان تربیت بدنی-مسئولان تربیت بدنی-اثربخشی-مسابقات علمی - تخصصی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه نظرهای معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثربخشی مسابقات علمی _ تخصصی
%A مهر علی همتی نژاد
%A طاهر افشارنژاد
%A میرزازاده, زهرا سادات
%J حرکت
%@ 1563-3306
%D 2008

[Download]