فنی مهندسی مدرس, دوره (13), شماره (4), سال (2013-7) , صفحات (105-117)

عنوان : ( بررسی تاثیر استفاده از سیلندرهای کنترلی با چیدمان‌های مختلف بر ارتعاشات ناشی از گردابه‌ها در ناحیه قفل‌شدگی )

نویسندگان: علی اجیلیان ممتاز , انوشیروان فرشیدیان فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به مطالعه پدیده ارتعاشات ناشی از گردابه‌ها و تاثیر استفاده از سیلندرهای کنترلی با آرایش‌های مختلف بر تشکیل گردابه‌ها، ضرایب لیفت و درگ و دامنه نوسانات در پشت سیلندر صلب استوانه‌ای شکل قرار گرفته بر روی بستر الاستیک و در معرض جریان یکنواخت سیال پرداخته می‌شود. نتایج بدست آمده در حالت عدم وجود سیلندر کنترلی با نتایج آزمایشگاهی و عددی سایر پژوهشگران اعتبارسنجی گردیده است که مطابقت بسیار خوبی را نشان می‌دهد. پس از اطمینان از صحت و دقت شبیه‌سازی، سیلندرهای کنترلی هم‌قطر با سیلندر اصلی به صورت چیدمان‌های خطی و مثلثی در پشت سیلندر اصلی قرار داده شده‌ و آرایش و موقعیت بهینه قرارگیری سیلندرهای کنترلی مشخص می‌گردد. در آرایش خطی ابتدا تاثیر استفاده از یک سیلندر کنترلی در 5 نسبت فاصله مختلف از 5/1 تا 5/3 برابر قطر سیلندر اصلی و سپس دو سیلندر کنترلی در نسبت‌های 5/1، 2 و 5/2 برابر قطر سیلندر اصلی بررسی می‌گردد. در انتها سیلندرهای کنترلی با چیدمان مثلثی و در فاصله‌های 1، 5/1 و 2 برابر قطر سیلندر اصلی مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

کلمات کلیدی

, ارتعاشات ناشی از گردابه‌ها, سیلندر کنترلی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035382,
author = {اجیلیان ممتاز, علی and فرشیدیان فر, انوشیروان},
title = {بررسی تاثیر استفاده از سیلندرهای کنترلی با چیدمان‌های مختلف بر ارتعاشات ناشی از گردابه‌ها در ناحیه قفل‌شدگی},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2013},
volume = {13},
number = {4},
month = {July},
issn = {****-0011},
pages = {105--117},
numpages = {12},
keywords = {ارتعاشات ناشی از گردابه‌ها، سیلندر کنترلی، Lock-in},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر استفاده از سیلندرهای کنترلی با چیدمان‌های مختلف بر ارتعاشات ناشی از گردابه‌ها در ناحیه قفل‌شدگی
%A اجیلیان ممتاز, علی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2013

[Download]