علوم و فناوری نساجی, دوره (2), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (59-63)

عنوان : ( تهیه و بررسی خواص فیلم پلی پروپیلن ضد باکتری با استفاده از نانوپوشش حاوی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و روی اکسید )

نویسندگان: پیمان ولی پور , لیلا سیدی , محمدتقی حامدموسویان ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، فیلم پلی پروپیلن ضد باکتری تولید و خاصیت ضد باکتریایی آن ارزیابی شد. برای ایجاد خاصیت ضد باکتری در پلیپروپیلن، محلول پوشش دهی مورد نیاز با استفاده از رزین پلی آمید تهیه شد و مخلوط دو نانو پودر روی اکسید و تیتانیم دیاکسید با مقادیر 2/5 ،1 ،0/8 و 5/5 درصد وزنی نسبت به وزن محلول پوشش دهی به آن اضافه شد. برای جلوگیری از کلوخه شدن نانو ذرات، محلول تهیهشده در معرض امواج فراصوت قرار گرفت. برای اصالح سطح غیرقطبی پلی پروپیلن و اعمال پوشش نیز از روش تخلیه الکتریکی کرونا استفاده شد. خاصیت ضد باکتری پلیپروپیلن با روش کیفی تماس مستقیم و روش کمی رقیقسازی در برابر باکتری اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شد. نتایج آزمونهای کیفی نشان می دهد، پوشش ایجاد شده مانع رشد کلونی های باکتری شده است. همچنین، با استفاده از روش کمی رقیقسازی مقدار این خاصیت برای درصد های وزنی مورد آزمون اندازه گیری شد که در بین نمونه ها بهترین نتیجه مربوط به فیلم پلیپروپیلن با پوشش حاوی 5/5 درصد وزنی از مخلوط دو نانو پودر است. با توجه به کم بودن درصد نانو پودر مورد آزمون در پوشش تهیه شده، فیلم های پلی پرو پیلن عمل آوری شده بهخوبی مانع از رشد کلونیهای باکتری شدند.

کلمات کلیدی

تهیه و بررسی خواص فیلم پلی پروپیلن ضد باکتری با استفاده از نانوپوشش حاوی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و روی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035837,
author = {پیمان ولی پور and لیلا سیدی and حامدموسویان, محمدتقی},
title = {تهیه و بررسی خواص فیلم پلی پروپیلن ضد باکتری با استفاده از نانوپوشش حاوی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و روی اکسید},
journal = {علوم و فناوری نساجی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {2},
month = {July},
issn = {2151-7162},
pages = {59--63},
numpages = {4},
keywords = {تهیه و بررسی خواص فیلم پلی پروپیلن ضد باکتری با استفاده از نانوپوشش حاوی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و روی اکسید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه و بررسی خواص فیلم پلی پروپیلن ضد باکتری با استفاده از نانوپوشش حاوی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و روی اکسید
%A پیمان ولی پور
%A لیلا سیدی
%A حامدموسویان, محمدتقی
%J علوم و فناوری نساجی
%@ 2151-7162
%D 2012

[Download]