آب و خاک, دوره (27), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (80-89)

عنوان : ( تحلیل فراوانی منطقه‌ای بارش‌های حداکثرسالانه یک و دو روزه با خوشه بندی و نظریه گشتاورهای خطی، مطالعه موردی: استان خراسان رضوی )

نویسندگان: مهری شاهدی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل فراوانی منطقه‌ای بارش‌های حداکثر سالانه یک روزه (AM1R) و دو روزه (AM2R) با استفاده از دیدگاه گشتاورهای خطی در استان خراسان رضوی است. بدین منظور ابتدا آزمون‌های پایه آماری شامل: همگنی، استقلال و داده پرت بر روی داده‌های AM1R و AM2R در 123 ایستگاه باران‌سنجی استان انجام شد. این استان با روش تحلیل خوشه‌ای و رعایت الگوهای توپوگرافی و بارش متوسط سالانه، به 4 ناحیه تقسیم، سپس همگنی هیدرولوژیکی این نواحی با آزمون ناهمگنی کنترل و تایید شد. پارامترهای توابع توزیع مقادیر حدی تعمیم‌یافته (GEV)، لوجستیک تعمیم‌یافته ((GLO، پیرسون نوع III (PE3) و لوگ نرمال سه پارامتری (LN3) برای داده‌های AM1R و AM2R، در هر ناحیه برآورد گردید. برای انتخاب تابع توزیع مناسب، نیکویی برازش آن‌ها با نمودار نسبت‌ گشتاورهای خطی و آزمون‌ کلموگروف- اسمیرنوف بررسی و تابع توزیع GEVانتخاب شد. سپس چندک‌های ناحیه‌ای توزیع GEV برای داده‌های AM1R و AM2R به ازای دوره بازگشت‌های مختلف محاسبه شدند. به طورکلی روابط به‌دست آمده برای برآورد AM1R و AM2R در دوره بازگشت‌های کمتر از 200 سال، در تمامی نواحی همگن از نزدیکی نسبتا خوبی با آمار واقعی برخوردار هستند. میانگین خطای مطلق بین مقادیر بی‌بعد توزیع نظری و مشاهداتی ایستگاه‌های هر ناحیه مطلوب است (بزرگترین MAE معادل 0386/0 میلی‌متر) که نشان‌دهنده دقت بالای برآوردها است.

کلمات کلیدی

, حلیل فراوانی منطقه‌ای, گشتاورهای خطی, بارش‌های حداکثر سالانه یک و دو روزه, روش باران نمایه, تحلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035897,
author = {شاهدی, مهری and ثنائی نژاد, سیدحسین and قهرمان, بیژن},
title = {تحلیل فراوانی منطقه‌ای بارش‌های حداکثرسالانه یک و دو روزه با خوشه بندی و نظریه گشتاورهای خطی، مطالعه موردی: استان خراسان رضوی},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۵۷},
pages = {80--89},
numpages = {9},
keywords = {حلیل فراوانی منطقه‌ای، گشتاورهای خطی، بارش‌های حداکثر سالانه یک و دو روزه، روش باران نمایه، تحلیل خوشه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فراوانی منطقه‌ای بارش‌های حداکثرسالانه یک و دو روزه با خوشه بندی و نظریه گشتاورهای خطی، مطالعه موردی: استان خراسان رضوی
%A شاهدی, مهری
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A قهرمان, بیژن
%J آب و خاک
%@ ۲۰۰۸-۴۷۵۷
%D 2013

[Download]