اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (21), شماره (82), سال (2013-9) , صفحات (131-151)

عنوان : ( تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده استان خراسان رضوی با استفاده از برنامه‏ ریزی خطی چند هدفه فازی و تابع عضویت هذلولی (مقایسه الگوهای برنامه‏ ریزی ریاضی) )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , علی اکبر سروری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت انتخاب الگوی مناسب کشت، این مقاله به دنبال روشی مناسب جهت انتخاب الگوهای برنامه‏ریزی کشت می‏باشد. بر این اساس در این مقاله 7 مدل برنامه ریزی خطی ساده با توابع هدف حداکثر سود، حداقل هزینه، حداکثر نیروی‏کار، حداقل آب، حداکثر کالری، حداقل کود شیمیایی و حداکثر رتبه‏بندی استفاده شده است و این مدلها با مدلهای چند هدفه و چندهدفه فازی به کمک روش رتبه‏بندی مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین در این مدل از محدودیت‌های زمین، نیروی‏کار، سرمایه و آب و همچنین حداقل و حداکثر سطح زیر کشت استفاده گردیده است. برای این منظور از داده‏های هزینه تولید سال 89 جهاد کشاورزی استفاده گردید.‏ نتایج رتبه‏بندی نشان می‏دهد که روش چندهدفه فازی با تابع عضویت هذلولی بهتر از سایر مدلها توانسته است با توجه به محدودیتهای موجود کلیه اهداف مورد نظر را برآورد نماید. از دیگر پارامترهای مهم در مقایسه الگوها میزان آب مصرفی در ماه‌های مختلف است. بر این اساس چون الگوهای حداکثر کالری و مدل چند هدفه فازی بیشترین آب مصرفی را در ماه اردیبهشت استفاده می‏کنند و سایر الگوها بیشترین آب را در ماه خرداد یا تیر مصرف می‏نمایند و با توجه به گرم شدن هوا و بالا رفتن تبخیر و تعرق در ماه‌های خرداد و تیر و همچنین بالا رفتن نیاز آب مصرفی خانوارها در ماه‌های گرم، بهتر است الگوهایی مانند الگوی چند هدفه فازی انتخاب گردند که بیشترین آب مصرفی آن‌ها در ماه اردیبهشت است.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی چند هدفه فازی, تابع عضویت هذلولی , رتبه‏
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035912,
author = {کهنسال, محمدرضا and سروری, علی اکبر},
title = {تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده استان خراسان رضوی با استفاده از برنامه‏ ریزی خطی چند هدفه فازی و تابع عضویت هذلولی (مقایسه الگوهای برنامه‏ ریزی ریاضی)},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2013},
volume = {21},
number = {82},
month = {September},
issn = {1022-4211},
pages = {131--151},
numpages = {20},
keywords = {برنامه ریزی چند هدفه فازی، تابع عضویت هذلولی ، رتبه‏ بندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده استان خراسان رضوی با استفاده از برنامه‏ ریزی خطی چند هدفه فازی و تابع عضویت هذلولی (مقایسه الگوهای برنامه‏ ریزی ریاضی)
%A کهنسال, محمدرضا
%A سروری, علی اکبر
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2013

[Download]