پزشکی هرمزگان, دوره (4), شماره (4), سال (2013-11) , صفحات (325-332)

عنوان : ( اثر دستورالعمل های کانون توجه بر یادگیری تکلیفی تعادلی در بیماری پارکینسون )

نویسندگان: ناصر زنگی آبادی , المیرا شرکاء , علیرضا صابری کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قدمه و هدف: تحقیقات گذشته در بزرگسالان جوان نشان دادند که دستورالعمل کانون توجه بیرونی (اثر حرکات در محیط) نسبت به دستورالعمل کانون توجه درونی (خود حرکات) منجر به یادگیری حرکتی اثربخش تر و خودکاری بالاتری در کنترل حرکات می شود. از این رو، هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر دستورالعمل های کانون توجه بر اکتساب و یادداری تکلیف تعادلی در بیماران پارکینسون بود. روش کار: 23 بیمار مبتلا به پارکینسون که توسط پزشک متخصص اعصاب معاینه شدند و واجد شرایط برای شرکت در این پژوهش بودند از طریق آزمون تعادلی برگ در سه گروه کنترل، بیرونی و درونی مورد ارزیابی قرار گرفتند. شرکت کنندگان در هر گروه به مدت 5 روز آزمون تعادلی برگ را تمرین کرده و 72 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین آزمون یادداری از آنان گرفته شد. یافته ها: تعادل شرکت کنندگان در هر سه شرایط بیرونی، درونی و کنترل در آزمون تعادلی برگ هم در مرحله اکتساب و هم یادداری بهبود پیدا کرد. در مقایسه ای که بین گروهها صورت گرفت، با اینکه گروه بیرونی بهتر از دو گروه دیگر عمل کرده بودند اما اختلافات معناداری بین سه گروه در اکتساب و یادداری وجود نداشت (05/0 < p ). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه تاثیر تمرین حرکتی را در بهبود مهارت تعادل در بیماران پارکینسون تائید نمود؛ اما مزیتی در مورد دستورالعمل توجه بیرونی بر درونی یا برعکس پیدا نکرد. بنابراین پیشنهاد می کند که احتمالا تأثیرات دستورالعمل های کانون توجه عموماً در همه انواع مهارتها و محیط های آموزشی بطور یکسان اتفاق نمی افتد.

کلمات کلیدی

, بیماری پارکینسون, فراگیری, نگهداری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036292,
author = {ناصر زنگی آبادی and المیرا شرکاء and صابری کاخکی, علیرضا},
title = {اثر دستورالعمل های کانون توجه بر یادگیری تکلیفی تعادلی در بیماری پارکینسون},
journal = {پزشکی هرمزگان},
year = {2013},
volume = {4},
number = {4},
month = {November},
issn = {1735-2223},
pages = {325--332},
numpages = {7},
keywords = {بیماری پارکینسون، فراگیری، نگهداری، تعادل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر دستورالعمل های کانون توجه بر یادگیری تکلیفی تعادلی در بیماری پارکینسون
%A ناصر زنگی آبادی
%A المیرا شرکاء
%A صابری کاخکی, علیرضا
%J پزشکی هرمزگان
%@ 1735-2223
%D 2013

[Download]